Medyczne konopie, pasty do zębów bez fluoru, naturalne suplementy diety


Bal­sa­mik to miej­sce, gdzie poznasz pro­duk­ty, dzię­ki któ­rym możesz popra­wić jakość swo­je­go zdro­wia oraz efek­tyw­nie dbać o uro­dę. Na pew­no dosko­na­le wiesz, jak dobre dla Two­je­go orga­ni­zmu oraz kon­dy­cji skó­ry są natu­ral­ne skład­ni­ki pocho­dzą­ce ze źró­deł roślin­nych. To wła­śnie one znaj­du­ją się w pro­po­no­wa­nych prze­ze mnie kosme­ty­kach, któ­re wyróż­nia­ją się czy­sty­mi skła­da­mi i świet­ną sku­tecz­no­ścią.

W kil­ku dzia­łach znaj­dziesz pro­duk­ty na bazie natu­ral­ne­go ole­ju konop­ne­go, medycz­ne kono­pie, a tak­że pasty bez flu­oru i natu­ral­ne suple­men­ty die­ty. Wśród nich ofe­ru­je­my m.in. natu­ral­ny kola­gen do picia oraz relak­su­ją­cą her­ba­tę z kono­pi siew­nej. Kosme­ty­ki natu­ral­ne, któ­re są tutaj dostęp­ne, to m.in. krem do skó­ry wraż­li­wej czy żel prze­ciw­bó­lo­wy na sta­wy, któ­ry sku­tecz­nie poma­ga przy zmę­czo­nych mię­śniach, a tak­że przy reu­ma­ty­zmie.

Wie­rzę, ze pro­po­no­wa­ne tu suple­men­ty die­ty i kosme­ty­ki pomo­gą w roz­wią­za­niu Two­ich pro­ble­mów, gdyż Bal­sa­mik to miej­sce, któ­re powsta­ło z myślą o Tobie.

Nowości


Wśród nowości polecam Ci naturalne kosmetyki z olejem konopnym, od czeskiego producenta Cannaderm. Są to specjalistyczne linie kosmetyków o prozdrowotnym oddziaływaniu, na bazie oleju z konopi siewnych. Świetnie sprawdzają się przy problemach ze suchą i pękająca skórą, ze skórą trądzikową, oraz skórą wrażliwą, swędzącą i atopową. Firma Cannaderm stworzyła także serię Robatko, która oferuje naturalne kosmetyki do pielęgnacji najmłodszych!