Aktualności


Czy mamy dla Ciebie coś nowego? Co dobrego będziesz miał z tego?
W Aktualnościach dowiesz się wszystkiego!

Sor­tuj według Data
  • Data
olej konopny z cbd
18 maja 2016

Olej konopny z CBD.

Aktu­al­no­ści, ,

Wśród  pytań mailo­wych i tele­fo­nicz­nych domi­nu­je temat Ole­ju konop­ne­go z CBD. Pyta­cie głów­nie, czy to napraw­dę jest legal­ne, jak dzia­ła, jak go dozo­wać, na co poma­ga? Zagad­nień jest spo­ro, i pomi­mo faktu,że…

naturalna witamina c w płynie
3 stycz­nia 2017

Vita C – naturalna witamina C w płynie od DuoLife.

Aktu­al­no­ści, , , , ,

Od dwóch mie­się­cy w ofer­cie Bal­sa­mi­ka posia­da­my natu­ral­ne suple­men­ty die­ty fir­my DuoLi­fe. To fir­ma z Więc­ko­wic k/Krakowa, któ­ra zdo­by­wa nowe ryn­ki i zyska­ła zaufa­nie klien­tów już w 30 pań­stwach na całym…

naturalny chlorofil duolife
31 stycz­nia 2017

Czy wiesz,że płynny chlorofil usuwa z organizmu toksyny i metale ciężkie?

Aktu­al­no­ści, , , , ,

Płyn­ny chlo­ro­fil ma dzia­ła­nie rege­ne­ru­ją­ce, wpły­wa na odno­wę komó­rek, nisz­czy wol­ne rod­ni­ki i pobu­dza wytwa­rza­nie wita­min A, E i K. Chlo­ro­fil ma dzia­ła­nie oczysz­cza­ją­ce (wspie­ra pro­ces oczysz­cza­nia…

krem Robatko
3 kwiet­nia 2017

Nowe kosmetyki konopne z Cannaderm

Aktu­al­no­ści

W każ­dym mie­sią­cu przy­by­wa w naszej ofer­cie po kil­ka nowych pro­duk­tów. Aktu­al­nie, ze wzglę­du na wio­sen­ną porę roku, pole­ca­my pre­pa­ra­ty mar­ki DuoLi­fe, któ­re mają nie­ba­ga­tel­ny wpływ na oczysz­cza­nie orga­ni­zmu i pod­nie­sie­nie jego…

naturalny kolagen do picia
8 kwiet­nia 2017

Polecam Collagen DuoLife – naturalny kolagen do picia

Aktu­al­no­ści, , , , ,

Kola­gen jest naj­waż­niej­szym biał­kiem w orga­ni­zmie, dla­te­go wybra­łem natu­ral­ny kola­gen do picia o dużej przy­swa­jal­no­ści, na któ­rą wpły­wa zawar­tość wita­mi­ny C z ace­ro­li. Kola­gen, to naj­waż­niej­sze biał­ko w naszy­ch orga­ni­zma­ch,…

23 lip­ca 2017

Program Detox Sugar Free

Bez kate­go­rii

Na począt­ku lip­ca nawią­za­li­śmy współ­pra­cę z Zie­lo­ne Tren­dy i dzię­ki temu może­my zapro­po­no­wać Ci udział w pro­gra­mie Detox Sugar Free. Nie­ste­ty cukier jest przy­czy­ną wie­lu cho­rób, któ­re degra­du­ją orga­nizm,…

Loading…