Konopny Raj – maści, żele lecznicze, organiczne olejki, kosmetyki

Jeże­li bory­kasz się z taki­mi pro­ble­ma­mi, jak trą­dzik, obrzęk nóg, żyla­ki czy bóle mię­śnio­we – ofe­ro­wa­ne na tej stro­nie kosme­ty­ki na pew­no przy­pad­ną Ci do gustu. Wśród nich znaj­dziesz nie tyl­ko pro­duk­ty dla sie­bie, ale rów­nież dla swo­je­go dziec­ka. Wszyst­kie z nich posia­da­ją w swo­im skła­dzie tło­czo­ny na zim­no olej konop­ny, któ­ry odpo­wia­da za ich sku­tecz­ne dzia­ła­nie.

Olej konop­ny tło­czo­ny na zim­no dostar­czy Two­je­mu orga­ni­zmo­wi nie­zbęd­nych mikro­ele­men­tów i sub­stan­cji odżyw­czych w ide­al­nych pro­por­cjach. Na jego bazie powsta­ją maści i żele lecz­ni­cze oraz kosme­ty­ki, któ­re odży­wia­ją, rege­ne­ru­ją i nawil­ża­ją całe cia­ło. Poza gamą kosme­ty­ków dla doro­słych, pole­ca­my kil­ka­na­ście pro­duk­tów dla naj­młod­szych użyt­kow­ni­ków. W asor­ty­men­cie posia­da­my m.in. mlecz­ka do dema­ki­ja­żu, szam­pon do wło­sów nor­mal­nych, krem prze­ciw­trą­dzi­ko­wy i do skó­ry wraż­li­wej, a tak­że maść na łusz­czy­cę i ato­po­we zapa­le­nie skó­ry. Two­jej uwa­dze pole­ca­my rów­nież orga­nicz­ne olej­ki z CBD, któ­re coraz czę­ściej oka­zu­ją się nie tyl­ko pomoc­ne, ale rów­nież sku­tecz­ne w lecze­niu wie­lu cho­rób.

Sor­tuj według 
  • Data
  • Cena
  • Ilość na sta­nie
Loading…
Wię­cej pro­duk­tów (6)