Orientalny Zakątek – produkty naturalne i ajurwedyjskie

Orien­tal­ny Zaką­tek – to tutaj znaj­dziesz naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­ty orien­tal­ne, natu­ral­ne i ajur­we­dyj­skie. Kosme­ty­ki orien­tal­ne w naszym skle­pie pocho­dzą m.in. z Indii, Maro­ka i ZEA. Dzię­ki temu, że nie są one testo­wa­ne na zwie­rzę­tach mogą z powo­dze­niem być sto­so­wa­ne przez wegan i wege­ta­rian. Ponad­to ofe­ro­wa­ne tu pro­duk­ty w więk­szo­ści przy­pad­ków nie zawie­ra­ją para­be­nów, przez co mogą je wybie­rać nawet oso­by o wraż­li­wej skó­rze. Kosme­ty­ki z Indii powsta­ją z natu­ral­nych pro­duk­tów w opar­ciu o ajur­we­dę, czy­li sta­ro­żyt­ny sys­tem medy­cy­ny indyj­skiej.

Wśród udo­stęp­nia­nych przez nas orien­tal­nych pro­duk­tów natu­ral­nych znaj­du­je się m.in. czar­ne mydło z czar­nusz­ką, nie­ra­fi­no­wa­ny olej koko­so­wy odpo­wied­ni zarów­no do celów spo­żyw­czych, jak i kosme­tycz­nych, a tak­że woda róża­na, peeling do twa­rzy z eks­trak­tem z drzew­ka her­ba­cia­ne­go i wie­le innych.

Sor­tuj według 
  • Data
  • Cena
  • Ilość na sta­nie