Informacje dla kupującego


Metody płatności

Ist­nie­ją 3 spo­so­by płat­no­ści:

  1. Płat­no­ści elek­tro­nicz­ne (e-prze­lew) za pośred­nic­twem ser­wi­su Przelewy24, któ­ry jest obsłu­gi­wa­ny przez DialCom24 sp. z.o.o. z sie­dzi­bą w 60–327 Poznań, ul.Kanclerska 15
  2. Zwy­kły prze­lew ban­ko­wy na kon­to skle­pu : 07 1950 0001 2006 0016 0570 0001
  3. Płat­ność za pobra­niem przy odbio­rze prze­sył­ki.

Dostawa

Zamó­wio­ny towar wysy­łam za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej Fedex, Pocz­ty Pol­skiej, lub za pośred­nic­twem Pacz­ko­ma­tów InPost.

Towar wysła­ny fir­mą kurier­ską tra­fi do Cie­bie na dru­gi dzień robo­czy od momen­tu zamó­wie­nia. Wysył­ka Pocz­tą Pol­ską lub za pośred­nic­twem Pacz­ko­ma­tów InPost trwa zazwy­czaj od 48 do 72 godzin od momen­tu zamó­wie­nia.

Koszt dosta­wy:

  • Przy zamó­wie­niu o war­to­ści powy­żej 200 zł dosta­wa na tere­nie Pol­ski GRA­TIS
  • Koszt dosta­wy kurie­rem wyno­si 15 zł
  • Koszt dosta­wy Pocz­tą Pol­ską wyno­si 12 zł
  • Koszt dosta­wy za pośred­nic­twem Pacz­ko­ma­tów InPost wyno­si 12 zł
  • Opcja „Wysył­ka za pobra­niem” dodat­ko­wo płat­na 4 zł

 

Zwrot, wymiana, reklamacja

Zwrot

Jeśli chcesz zwró­cić zaku­pio­ny towar, lub poje­dyn­czy pro­dukt, to zrób to do 14 dni od momen­tu ode­bra­nia pacz­ki.

Pro­szę o ode­sła­nie towa­ru na adres: Daniel Dziu­ban Vibes , ul. Gali­cyj­ska 26,  32–087 Zie­lon­ki

Do pacz­ki pro­szę o dołą­cze­nie pisem­nej infor­ma­cji o odstą­pie­niu od umo­wy. For­mu­larz odstą­pie­nia znaj­du­je się TUTAJ.

Wymiana

Możesz wymie­nić zaku­pio­ny u mnie pro­dukt na inny, masz taką moż­li­wość przez 14 dni od momen­tu ode­bra­nia pacz­ki.

Jeśli tyl­ko to moż­li­we skon­tak­tuj się ze mną – chęt­nie dora­dzę i pomo­gę w dobo­rze wymie­nia­ne­go asor­ty­men­tu.
Wszel­kie dane kon­tak­to­we znaj­dziesz tutaj: KON­TAKT

Wymie­nia­ny towar w sta­nie nie­zmie­nio­nym nale­ży ode­słać na adres: Daniel Dziu­ban Vibes, ul. Gali­cyj­ska 26, 32–087 Zie­lon­ki

Reklamacja towaru

Aby zło­żyć rekla­ma­cję na zaku­pio­ny towar, lub poje­dyn­czy pro­dukt, nale­ży w pierw­szej kolej­no­ści wypeł­nić for­mu­larz rekla­ma­cji, któ­ry znaj­du­je się TUTAJ.

Rekla­mo­wa­ny towar wraz z wypeł­nio­nym zgło­sze­niem rekla­ma­cyj­ny nale­ży ode­słać na adres: Daniel Dziu­ban Vibes, ul.Galicyjska 26, 32–087 Zie­lon­ki

W razie pytań lub wąt­pli­wo­ści zachę­cam do kon­tak­tu: KON­TAKT