Polityka prywatności


§ 1. Infor­ma­cje ogól­ne.
1.Serwis reali­zu­je funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niu w nastę­pu­ją­cy spo­sób:
a. Poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzo­ne w for­mu­la­rzach infor­ma­cje.
b. Poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ki cookie (tzw. “cia­stecz­ka”).
c. Poprzez gro­ma­dze­nie logów ser­we­ra www przez ope­ra­to­ra.

§ 2. Infor­ma­cje w for­mu­la­rzach.
1. Ser­wis zbie­ra infor­ma­cje poda­ne dobro­wol­nie przez użyt­kow­ni­ka.
2. Ser­wis może zapi­sać ponad­to infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie cza­su, adres IP)
3. Dane w for­mu­la­rzu nie są udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom trze­cim ina­czej, niż za zgo­dą użyt­kow­ni­ka.
4. Dane poda­ne w for­mu­la­rzu są prze­twa­rza­ne w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­ne­go for­mu­la­rza w celu doko­na­nia pro­ce­su obsłu­gi zgło­sze­nia ser­wi­so­we­go lub kon­tak­tu han­dlo­we­go.
5. Dane poda­ne dobro­wol­nie przez Klien­ta słu­żą­ce do celów mar­ke­tin­go­wych w for­mu­la­rzu mogą­cym sta­no­wić zbiór poten­cjal­nych klien­tów, zare­je­stro­wa­ny przez Admi­ni­stra­to­ra w reje­strze pro­wa­dzo­nym przez Gene­ral­ne­go Inspek­to­ra Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.

§ 3. Ochro­na danych oso­bo­wych

1. Admi­ni­stra­to­rem baz danych oso­bo­wych prze­ka­zy­wa­nych przez klien­tów skle­pu inter­ne­to­we­go w związ­ku ze sprze­da­żą oraz do celów mar­ke­tin­go­wych jest  Daniel Dziu­ban Vibes z sie­dzi­bą w 32–087 Zie­lon­ki , ul. Gali­cyj­ska 26.
2. Dane oso­bo­we wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu reali­za­cji umów sprze­da­ży, w zawiąz­ku z tym mogą być prze­ka­zy­wa­ne pod­mio­tom odpo­wie­dzial­nym za dosta­wę zaku­pio­nych towa­rów do klien­ta. Klien­ci mają pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz do ich popra­wia­nia. Dane są prze­ka­zy­wa­ne dobro­wol­nie.
3. Klient może wyra­zić zgo­dę na otrzy­my­wa­nie od Sprze­daw­cy infor­ma­cji o cha­rak­te­rze rekla­mo­wym i han­dlo­wym, w tym za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej. Zgo­da ta jest udzie­la­na przez Klien­ta poprzez zazna­cze­nie odpo­wied­niej opcji na for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym. Wyra­że­nie zgo­dy nie jest warun­kiem reali­za­cji Zamó­wie­nia.

§ 4. Warun­ki tech­nicz­ne

1.Do korzy­sta­nia z skle­pu inter­ne­to­we­go nie­zbęd­ne jest posia­da­nie skrzyn­ki pocz­to­wej e-mail oraz prze­glą­dar­ki zaso­bów inter­ne­to­wych umoż­li­wia­ją­cej wyświe­tla­nie stron WWW.
2 Sklep inter­ne­to­wy jest dostęp­ny za pośred­nic­twem sie­ci Inter­net i stro­ny inter­ne­to­wej, jako zasób sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go oraz infor­ma­tycz­ne­go.
3. Admi­ni­stra­tor jako wła­ści­ciel i zarząd­ca skle­pu inter­ne­to­we­go doło­ży wszel­kich sta­rań, wszyst­kie udo­stęp­nia­ne stro­ny dzia­ła­ły w spo­sób cią­gły bez jakich­kol­wiek zakłó­ceń, jed­nak­że Admi­ni­stra­tor nie pono­si żad­nej odpo­wie­dzial­no­ści za zakłó­ce­nia spo­wo­do­wa­ne siłą wyż­szą lub nie­do­zwo­lo­ną inge­ren­cją Użyt­kow­ni­ków lub osób trze­cich.
4. Usłu­go­daw­ca za zgo­dą użyt­kow­ni­ka zastrze­ga sobie pra­wo do umiesz­cza­nia na urzą­dze­niach użyt­kow­ni­ków pli­ków cookies w celu uła­twie­nia nawi­ga­cji Użyt­kow­ni­kom oraz popraw­ne­go dzia­ła­nia Ser­wi­su.

§ 5. Infor­ma­cja o pli­kach Cookies

Wej­ście na inte­rak­tyw­ne stro­ny skle­pu inter­ne­to­we­go powo­du­je zapi­sa­nie przez ser­wer na dys­ku kom­pu­te­ra Użyt­kow­ni­ka krót­kie­go pli­ku tek­sto­we­go, zwa­ne­go cia­stecz­kiem (ang. cookie}.
1. Tech­no­lo­gia „cia­ste­czek” jest nie­zbęd­na do pra­wi­dło­we­go wyświe­tla­nia stron inte­rak­tyw­nych.
2. Pli­ki cookies nie gro­ma­dzą żad­nych danych oso­bo­wych, w tym nazwisk i adre­sów e-mail.
3. Cia­stecz­ka uży­wa­ne są w celu zapew­nie­nia popraw­nej trans­mi­sji danych pomię­dzy połą­czo­ny­mi kom­pu­te­ra­mi, poma­ga­ją dosto­so­wać zawar­tość stro­ny usta­wień w kom­pu­te­rze odbior­cy, zapa­mię­tu­ją pre­fe­ro­wa­ny wygląd stro­ny.
4. Jeśli użyt­kow­nik nie wyłą­cza moż­li­wo­ści zapi­sy­wa­nia cia­ste­czek, ozna­cza to, że wyra­ża zgo­dę na ich zapi­sy­wa­nie i prze­cho­wy­wa­nie na kom­pu­te­rze.
5. Użyt­kow­nik może w każ­dej chwi­li usu­nąć pli­ki Cookies korzy­sta­jąc z dostęp­nych funk­cji w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej, któ­rej uży­wa.
6. Jeże­li użyt­kow­nik zde­cy­du­je się na odrzu­ce­nie wszyst­kich cia­ste­czek, nie będzie moż­li­we korzy­sta­nie z nie­któ­rych tre­ści i usług udo­stęp­nia­nych w naszych witry­nach, w szcze­gól­no­ści wyma­ga­ją­cych logo­wa­nia i póź­niej zre­ali­zo­wa­nia trans­ak­cji zaku­pu w skle­pie inter­ne­to­wym.
7. Wyłą­cze­nie cia­ste­czek nie powo­du­je bra­ku moż­li­wo­ści prze­glą­da­nia stron.