Polityka prywatności


Polityka prywatności Sklepu Balsamic
(“Sklep”)

Dro­gi Użyt­kow­ni­ku!Dba­my o Two­ją pry­wat­ność i chce­my, abyś w cza­sie korzy­sta­nia z naszych usług czuł się kom­for­to­wo. Dla­te­go też poni­żej pre­zen­tu­je­my Ci naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o zasa­dach prze­twa­rza­nia przez nas Two­ich danych oso­bo­wych oraz pli­kach cookies, któ­re są wyko­rzy­sty­wa­ne przez nasz Sklep. Infor­ma­cje te zosta­ły przy­go­to­wa­ne z uwzględ­nie­niem RODO, czy­li ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”)

DANIEL PIOTR DZIU­BAN, przed­się­bior­ca pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Daniel Dziu­ban VIBES, wpi­sa­ny do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej pro­wa­dzo­nej przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki i pro­wa­dze­nia Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, NIP 7381405156 , nr REGON 361675020, ul. Gali­cyj­ska 26, 32–087 Zie­lon­ki .

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamie­rzasz zało­żyć Kon­to Użyt­kow­ni­ka oraz korzy­stać z naszych usług, zosta­niesz popro­szo­ny o poda­nie nam Two­ich danych oso­bo­wych.
Two­je dane prze­twa­rza­ne są przez nas we wska­za­nych poni­żej celach, zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem Skle­pu i świad­cze­niem usług w nim ofe­ro­wa­nych („Usłu­gi”).

Cel prze­twa­rza­nia:

W zależ­no­ści od tego, na co się zde­cy­du­jesz, może to być:

 • Świad­cze­nie usług ofe­ro­wa­nych w Skle­pie
 • Reali­za­cja Two­ich zamó­wień
 • Mar­ke­ting bez­po­śred­ni ofe­ro­wa­nych usług, inny niż new­slet­ter

Pod­sta­wa prze­twa­rza­nia:

 • Umo­wa sprze­da­ży lub dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne na Two­je żąda­nie, zmie­rza­ją­ce do jej zawar­cia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Cią­żą­cy na nas obo­wią­zek praw­ny, np. zwią­za­ny z rachun­ko­wo­ścią (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Two­ja zgo­da wyra­żo­na w Skle­pie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umo­wa o świad­cze­nie usług lub dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne na Two­je żąda­nie, zmie­rza­ją­ce do jej zawar­cia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res, pole­ga­ją­cy na prze­twa­rza­niu danych w celu usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny ewen­tu­al­nych rosz­czeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res, pole­ga­ją­cy na pro­wa­dze­niu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res pole­ga­ją­cy na prze­twa­rza­niu danych w celach ana­li­tycz­nych i sta­ty­stycz­nych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res pole­ga­ją­cy na bada­niu satys­fak­cji klien­tów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Poda­nie danych:

 • Dobro­wol­ne, ale w nie­któ­rych przy­pad­kach może być koniecz­ne do zawar­cia umo­wy.

Sku­tek nie­poda­nia danych:

W zależ­no­ści od celu, w jakim dane są poda­wa­ne:

 • brak moż­li­wo­ści zare­je­stro­wa­nia się w Skle­pie
 • brak moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z usług Skle­pu
 • brak moż­li­wo­ści doko­na­nia zaku­pów w Skle­pie

Moż­li­wość cof­nię­cia zgo­dy:

 • w każ­dej chwi­li

Prze­twa­rza­nie danych do momen­tu cof­nię­cia przez Cie­bie zgo­dy pozo­sta­je zgod­ne z pra­wem.

OKRES PRZETWARZANIA

Two­je dane będzie­my prze­twa­rzać tyl­ko przez okres, w któ­rym będzie­my mieć ku temu pod­sta­wę praw­ną, a więc do momen­tu, w któ­rym:

 • prze­sta­nie cią­żyć na nas obo­wią­zek praw­ny, zobo­wią­zu­ją­cy nas do prze­twa­rza­nia Two­ich danych
 • usta­nie moż­li­wość usta­la­nia, docho­dze­nia lub obro­ny ewen­tu­al­nych rosz­czeń zwią­za­nych z umo­wą zawar­tą przez Sklep przez stro­ny
 • cof­niesz zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych, jeśli to ona była jego pod­sta­wą
 • zosta­nie przy­ję­ty Twój sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych – w przy­pad­ku gdy pod­sta­wą prze­twa­rza­nia Two­ich danych był uza­sad­nio­ny inte­res admi­ni­stra­to­ra lub gdy dane były prze­twa­rza­ne w celu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go

- w zależ­no­ści od tego, co ma zasto­so­wa­nie w danym przy­pad­ku i co nastą­pi naj­póź­niej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Prze­twa­rza­jąc Two­je dane oso­bo­we sto­su­je­my środ­ki orga­ni­za­cyj­ne i tech­nicz­ne zgod­ne z wła­ści­wy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, w tym sto­su­je­my szy­fro­wa­nie połą­cze­nia za pomo­cą cer­ty­fi­ka­tu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przy­słu­gu­je Ci pra­wo żąda­nia:

 • dostę­pu do Two­ich danych oso­bo­wych,
 • ich spro­sto­wa­nia,
 • usu­nię­cia,
 • ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia,
 • żąda­nia prze­nie­sie­nia danych do inne­go admi­ni­stra­to­ra,

A tak­że:

 • wnie­sie­nia w dowol­nym momen­cie sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych:
  • z przy­czyn zwią­za­nych z Two­ją szcze­gól­ną sytu­acją – wobec prze­twa­rza­nia doty­czą­cych Cie­bie danych oso­bo­wych, opar­te­go na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sach reali­zo­wa­nych przez admi­ni­stra­to­ra),
  • jeże­li dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne na potrze­by mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, w zakre­sie, w jakim prze­twa­rza­nie jest zwią­za­ne z takim mar­ke­tin­giem bez­po­śred­nim.

Skon­tak­tuj się z nami, jeśli chcesz sko­rzy­stać ze swo­ich praw.

Jeśli uznasz, że Two­je dane są prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z pra­wem, możesz zło­żyć skar­gę do orga­nu nad­zor­cze­go.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak więk­szość witryn inter­ne­to­wych, korzy­sta z tzw. pli­ków cookies (cia­ste­czek). Pli­ki te:

 • są zapi­sy­wa­ne w pamię­ci Two­je­go urzą­dze­nia (kom­pu­te­ra, tele­fo­nu, itd.)
 • umoż­li­wia­ją Ci, m.in., korzy­sta­nie ze wszyst­kich funk­cji Skle­pu
 • nie powo­du­ją zmian w usta­wie­niach Two­je­go urzą­dze­nia

Korzy­sta­jąc z odpo­wied­nich opcji Two­jej prze­glą­dar­ki, w każ­dej chwi­li możesz:

 • usu­nąć pli­ki cookies
 • blo­ko­wać wyko­rzy­sta­nie pli­ków cookies w przy­szło­ści

W tym Skle­pie cia­stecz­ka wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu:

 • zapa­mię­ty­wa­nia infor­ma­cji o Two­jej sesji
 • sta­ty­stycz­nym
 • mar­ke­tin­go­wym
 • udo­stęp­nia­nia funk­cji Skle­pu

Aby dowie­dzieć się jak zarzą­dzać pli­ka­mi cookies, w tym jak wyłą­czyć ich obsłu­gę w Two­jej prze­glą­dar­ce, możesz sko­rzy­stać z pli­ku pomo­cy Two­jej prze­glą­dar­ki. Z infor­ma­cja­mi na ten temat możesz zapo­znać się wci­ska­jąc kla­wisz F1 w prze­glą­dar­ce. Ponad­to odpo­wied­nie wska­zów­ki znaj­dziesz na nastę­pu­ją­cych pod­stro­nach, w zależ­no­ści od prze­glą­dar­ki, któ­rej uży­wasz:

Wię­cej infor­ma­cji o cia­stecz­kach znaj­dziesz w Wiki­pe­dii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzy­sta­my z usług pod­mio­tów zewnętrz­nych, któ­rym mogą być prze­ka­zy­wa­ne Two­je dane. Poni­żej znaj­du­je się lista moż­li­wych odbior­ców Two­ich danych:

 • dostaw­ca opro­gra­mo­wa­nia potrzeb­ne­go do pro­wa­dze­nia skle­pu inter­ne­to­we­go
 • pod­miot reali­zu­ją­cy dosta­wę towa­rów
 • dostaw­ca płat­no­ści
 • biu­ro księ­go­we
 • dostaw­ca opro­gra­mo­wa­nia uła­twia­ją­ce­go pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści (np. opro­gra­mo­wa­nie księ­go­we)
 • pod­miot zapew­nia­ją­cy sys­tem mailin­go­wy
 • odpo­wied­nie orga­ny publicz­ne w zakre­sie, w jakim Admi­ni­stra­tor jest zobo­wią­za­ny do udo­stęp­nie­nia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz sko­rzy­stać ze swo­ich upraw­nień doty­czą­cych danych oso­bo­wych?

A może po pro­stu chcesz zapy­tać o coś zwią­za­ne­go z naszą Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści?

Napisz na adres e-mail:
kontakt@balsamic.com.pl