Polityka prywatności


§ 1. Infor­ma­cje ogól­ne.
1. Niniej­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści okre­śla zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych pozy­ska­nych za pośred­nic­twem skle­pu inter­ne­to­we­go  https://balsamic.com.pl (zwa­ne­go dalej: Skle­pem Inter­ne­to­wym).
2. Wła­ści­cie­lem Skle­pu Inter­ne­to­we­go i jed­no­cze­śnie Admi­ni­stra­to­rem Danych Oso­bo­wych jest fir­ma Daniel Dziu­ban Vibes z sie­dzi­bą w Zie­lon­kach (32−087), ul. Gali­cyj­ska 26, zwa­na dalej DANIEL DZIU­BAN VIBES, wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej pod nume­rem NIP: 7381405156, i nume­rem Regon: 361675020
3. Dane oso­bo­we zbie­ra­ne przez DANIEL DZIU­BAN VIBES za pośred­nic­twem Skle­pu Inter­ne­to­we­go są prze­twa­rza­ne zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych), zwa­ne rów­nież RODO.
4. DANIEL DZIU­BAN VIBES dokła­da szcze­gól­nej sta­ran­no­ści do posza­no­wa­nia Two­jej pry­wat­no­ści jako klien­ta odwie­dza­ją­ce­go Sklep Inter­ne­to­wy, oraz zapew­nia bez­pie­czeń­stwo Two­ich danych oso­bo­wych, w tym celu uży­wa­ny jest m.in. bez­piecz­ny pro­to­kół szy­fro­wa­nia komu­ni­ka­cji (SSL). Two­je dane oso­bo­we poda­wa­ne w for­mu­la­rzu skła­da­nia zamó­wie­nia są trak­to­wa­ne jako pouf­ne i nie są widocz­ne dla osób nie­upraw­nio­nych.

 

§ 2. Rodzaj prze­twa­rza­nych danych, cele oraz pod­sta­wa praw­na.
1. Two­je dane oso­bo­we są zbie­ra­ne w nastę­pu­ją­cych przy­pad­kach:
a) reje­stra­cji kon­ta w Skle­pie Inter­ne­to­wym, w celu utwo­rze­nia indy­wi­du­al­ne­go kon­ta i zarzą­dza­nia tym kon­tem.
Ozna­cza to, że jeśli posia­dasz Kon­to na naszej stro­nie, to prze­twa­rzam takie Two­je dane jak:
imię, nazwi­sko, adres e- mail, numer tele­fo­nu, adres zamieszkania/dane fir­my, adres IP.
Pod­sta­wa praw­na: nie­zbęd­ność do wyko­na­nia umo­wy o świad­cze­nie usłu­gi Kon­ta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) skła­da­nia zamó­wie­nia w Skle­pie Inter­ne­to­wym, w celu wyko­na­nia umo­wy sprze­da­ży.
Pod­sta­wa praw­na: nie­zbęd­ność do wyko­na­nia umo­wy sprze­da­ży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
Poda­nie danych oso­bo­wych jest warun­kiem koniecz­nym do pomyśl­nej reali­za­cji zamó­wie­nia w Skle­pie inter­ne­to­wym.
Nie­poda­nie danych może skut­ko­wać nie­moż­li­wo­ścią reali­za­cji zamó­wie­nia oraz usług elek­tro­nicz­nych.

c) korzy­sta­nia z usłu­gi for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go w celu wyko­na­nia umo­wy świad­czo­nej dro­gą elek­tro­nicz­ną.
Pod­sta­wa praw­na: nie­zbęd­ność do wyko­na­nia umo­wy o świad­cze­nie usłu­gi for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Two­je dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są w celu:
– Reje­stro­wa­nia i prze­twa­rza­nia Two­ich zamó­wień w skle­pie www,
– Infor­mo­wa­nia Cię o pro­ce­sach dosta­wy, płat­no­ściach, raba­tach, pro­mo­cjach i akcjach spe­cjal­nych doty­czą­cych ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów
– Obsłu­gi zgło­szeń, któ­re do nas kie­ru­jesz (np. poprzez for­mu­larz kon­tak­to­wy)
– Prze­ka­za­nia Ci kodów raba­to­wych i infor­ma­cji pro­duk­to­wych
– Obsłu­gi zgło­szo­nych przez Cie­bie rekla­ma­cji pro­duk­tów zaku­pio­nych w skle­pie
– w zakre­sie i celu zgod­nym ze zgo­dą wyra­żo­ną przez Cie­bie jeśli zło­ży­łeś wnio­sek o prze­sła­nie ofer­ty hur­to­wej.
3. Pod­czas korzy­sta­nia ze Skle­pu Inter­ne­to­we­go mogą być pobie­ra­ne dodat­ko­we infor­ma­cje, w szcze­gól­no­ści:
adres IP przy­pi­sa­ny do kom­pu­te­ra, lub zewnętrz­ny adres IP dostaw­cy Inter­ne­tu, nazwa dome­ny, rodzaj prze­glą­dar­ki, czas dostę­pu, i typ sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go.

4. Prze­ka­za­nie danych oso­bo­wych do DANIEL DZIU­BAN VIBES  jest dobro­wol­ne, w związ­ku z zawie­ra­ny­mi umo­wa­mi sprze­da­ży, i świad­cze­nia usług za pośred­nic­twem Skle­pu Inter­ne­to­we­go.

5. Masz pra­wo dostę­pu do danych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, a tak­że pra­wo sprze­ci­wu, pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go.

6. Kon­takt z oso­bą nad­zo­ru­ją­cą prze­twa­rza­nie Two­ich danych oso­bo­wych w DANIEL DZIU­BAN VIBES jest moż­li­wy dro­gą elek­tro­nicz­ną pod adre­sem e-mail: kontakt@balsamic.com.pl, lub przez kon­takt tele­fo­nicz­ny z nume­rem 739−266−486.

7. DANIEL DZIU­BAN VIBES zastrze­ga sobie pra­wo do prze­twa­rza­nia Two­ich danych tak dłu­go, jak dłu­go ist­nieć będzie Two­je kon­to w naszym Skle­pie inter­ne­to­wym, lub do momen­tu wnie­sie­nia proś­by o usu­nię­cie tych danych z bazy. Usu­nię­cie danych oso­bo­wych może nastą­pić na sku­tek cof­nię­cia zgo­dy, bądź wnie­sie­nia praw­nie dopusz­czal­ne­go sprze­ci­wu na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych.

8. DANIEL DZIU­BAN VIBES nie udo­stęp­nia­nia Two­ich danych oso­bo­wych innym pod­mio­tom, za wyjąt­kiem upo­waż­nio­nym na pod­sta­wie wła­ści­wych prze­pi­sów pra­wa.

9. DANIEL DZIU­BAN VIBES ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa nigdy nie kon­tak­tu­je się z Tobą w celu uzy­ska­nia infor­ma­cji takich jak numer kar­ty kre­dy­to­wej, numer kon­ta ban­ko­we­go, hasło, lub PIN, Two­je dane do kon­ta i hasło do logo­wa­nia.

.

§ 3.Komu udo­stęp­nia­ne lub powie­rza­ne są Two­je dane, oraz jak dłu­go są prze­cho­wy­wa­ne?

1.Twoje dane oso­bo­we prze­ka­zy­wa­ne są dostaw­com usług, z któ­rych korzy­sta DANIEL DZIU­BAN VIBES przy pro­wa­dze­niu Skle­pu Inter­ne­to­we­go. Dostaw­cy usług, któ­rym prze­ka­zy­wa­ne są dane oso­bo­we, w zależ­no­ści od uzgod­nień umow­nych i oko­licz­no­ści, albo pod­le­ga­ją pole­ce­niom DANIEL DZIU­BAN VIBES co do celów i spo­so­bów prze­twa­rza­nia tych danych (pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce np. usłu­gi księ­go­we, sys­tem do ana­li­zy ruchu w Skle­pie Inter­ne­to­wym), albo samo­dziel­nie okre­śla­ją cele i spo­so­by ich prze­twa­rza­nia (admi­ni­stra­to­rzy np. obsłu­ga płat­no­ści elek­tro­nicz­nych i ban­ko­wych).

2. W przy­pad­ku doko­na­nia zaku­pu w Skle­pie Inter­ne­to­wym, dane oso­bo­we mogą być prze­ka­zy­wa­ne, w zależ­no­ści od Two­je­go wybo­ru, nastę­pu­ją­cym pod­mio­tom w celu dostar­cze­nia zamó­wio­nych towa­rów:
a) fir­mie pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność usług kurier­skich i pocz­to­wych
b) fir­mie InPost Pacz­ko­ma­ty Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, świad­czą­cej usłu­gi dosta­wy i obsłu­gi sys­te­mu skry­tek pocz­to­wych (Pacz­ko­ma­ty).

3.DANIEL  DZIU­BAN VIBES nie pozy­sku­je, ani nie prze­twa­rza żad­nych infor­ma­cji wraż­li­wych, czy też, jak to okre­śla RODO – infor­ma­cji szcze­gól­nych kate­go­rii – takich jak np. stan zdro­wia, wyzna­nie reli­gij­ne, przy­na­leż­ność związ­ko­wą albo poglą­dy poli­tycz­ne. Nie prze­twa­rzam rów­nież infor­ma­cji o ska­za­niach i wyro­kach sądo­wych.

4. DANIEL DZIU­BAN VIBES prze­cho­wu­je Two­je dane oso­bo­we przez czas wska­za­ny w tym doku­men­cie w celach:
– wyko­na­nia obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa, w tym w szcze­gól­no­ści podat­ko­wych i rachun­ko­wych,
– sta­ty­stycz­nych i archi­wi­za­cyj­nych,
– mak­sy­mal­nie przez okres 5 lat od dnia zło­żo­ne­go zamó­wie­nia w skle­pie https://balsamic.com.pl, lub do momen­tu wnie­sie­nia przez Cie­bie sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych.
Regu­lar­nie spraw­dzam i aktu­ali­zu­ję  doku­men­ta­cję, by móc wyka­zać speł­nie­nie wyma­gań pra­wa zgod­nie ze sfor­mu­ło­wa­ną w RODO zasa­dą roz­li­czal­no­ści, ale też w tro­sce o inte­re­sy osób, któ­rych dane doty­czą.

 

§ 4. Infor­ma­cja o pli­kach Cookies
1.Sklep Inter­ne­to­wy uży­wa pli­ków, zwa­nych cookies. Zapi­sy­wa­ne są one przez DANIEL DZIU­BAN VIBES na urzą­dze­niu koń­co­wym oso­by odwie­dza­ją­cej Sklep Inter­ne­to­wy, jeże­li prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa na to pozwa­la. Plik cookie zwy­kle zawie­ra nazwę dome­ny, z któ­rej pocho­dzi, swój „czas wyga­śnię­cia” oraz indy­wi­du­al­ną, loso­wo wybra­ną licz­bę iden­ty­fi­ku­ją­cą ten plik. Infor­ma­cje zbie­ra­ne za pomo­cą pli­ków tego typu poma­ga­ją dosto­so­wy­wać ofe­ro­wa­ne przez Sklep Inter­ne­to­wy pro­duk­ty do indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji i rze­czy­wi­stych potrzeb osób odwie­dza­ją­cych.

2. Mecha­nizm cookies jest bez­piecz­ny dla Cie­bie i Two­je­go kom­pu­te­ra. W szcze­gól­no­ści tą dro­gą nie jest moż­li­we prze­do­sta­nie się do kom­pu­te­ra wiru­sów lub inne­go nie­chcia­ne­go opro­gra­mo­wa­nia. Nie­mniej w swo­ich prze­glą­dar­kach masz moż­li­wość ogra­ni­cze­nia lub wyłą­cze­nia dostę­pu pli­ków cookies do kom­pu­te­rów. W przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z tej opcji korzy­sta­nie ze Skle­pu Inter­ne­to­we­go będzie moż­li­we, poza funk­cja­mi, któ­re ze swo­jej natu­ry wyma­ga­ją pli­ków cookies.

3.Mechanizm cookies  nie pozwa­la na pobie­ra­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych ani żad­nych infor­ma­cji pouf­nych z Two­je­go kom­pu­te­ra.

4. Sklep Inter­ne­to­wy może zawie­rać lin­ki i odno­śni­ki do innych stron inter­ne­to­wych. DANIEL DZIU­BAN VIBES nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zasa­dy ochro­ny pry­wat­no­ści na nich obo­wią­zu­ją­ce.

§ 5. Two­je pra­wa odno­śnie prze­twa­rza­nych danych:
1. Gwa­ran­tu­je­my speł­nie­nie wszyst­kich Two­ich praw wyni­ka­ją­cych z ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych, tj.:
– infor­ma­cji udzie­la­nych przy pozy­ski­wa­niu danych oso­bo­wych,
– infor­ma­cji udzie­la­nych na wnio­sek – o tym, czy dane są prze­twa­rza­ne, oraz innych kwe­stiach okre­ślo­nych w art. 15 RODO, w tym pra­wa do kopii danych,
– spro­sto­wa­nia danych;
– bycia zapo­mnia­nym;
– ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia;
– prze­no­sze­nia danych;
– sprze­ci­wu;
– nie­pod­le­ga­nia decy­zji opie­ra­ją­cej się wyłącz­nie na zauto­ma­ty­zo­wa­nym prze­twa­rza­niu (w tym pro­fi­lo­wa­niu),
– infor­ma­cji o naru­sze­niu ochro­ny danych.

2. Z tych upraw­nień możesz sko­rzy­stać, gdy:
– w odnie­sie­niu do żąda­nia spro­sto­wa­nia danych: zauwa­żysz, że Two­je dane są nie­pra­wi­dło­we lub nie­kom­plet­ne;
– w odnie­sie­niu do żąda­nia usu­nię­cia danych: Two­je dane nie będą już nie­zbęd­ne do celów, dla któ­rych zosta­ły zebra­ne przez Daniel Dziu­ban Vibes cof­niesz swo­ją zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych; zgło­sisz sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych; Two­je dane będą prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z pra­wem; dane powin­ny być usu­nię­te w celu wywią­za­nia się z obo­wiąz­ku wyni­ka­ją­ce­go z prze­pi­su pra­wa lub dane zosta­ły zebra­ne w związ­ku ze świad­cze­niem usług dro­gą elek­tro­nicz­ną ofe­ro­wa­nych dziec­ku;
– w odnie­sie­niu do żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych: zauwa­żysz, że Two­je dane są nie­pra­wi­dło­we – możesz żądać ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia Two­ich danych na okres pozwa­la­ją­cy nam spraw­dzić pra­wi­dło­wość tych danych; Two­je dane będą prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z pra­wem, ale nie będziesz chciał/a, aby zosta­ły usu­nię­te; Two­je dane nie będą nam już potrzeb­ne, ale mogą być potrzeb­ne Tobie do obro­ny lub docho­dze­nia rosz­czeń; lub wnie­siesz sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia danych – do cza­su usta­le­nia, czy praw­nie uza­sad­nio­ne pod­sta­wy po naszej stro­nie są nad­rzęd­ne wobec pod­sta­wy sprze­ci­wu;
– w odnie­sie­niu do żąda­nia prze­nie­sie­nia danych: prze­twa­rza­nie Two­ich danych odby­wa się na pod­sta­wie Two­jej zgo­dy lub umo­wy zawar­tej z Tobą oraz, gdy prze­twa­rza­nie to odby­wa się w spo­sób auto­ma­tycz­ny..

3. Sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych:
Masz pra­wo wnieść sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych, gdy:
– prze­twa­rza­nie Two­ich danych oso­bo­wych odby­wa się na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su lub dla celów sta­ty­stycz­nych, a sprze­ciw jest uza­sad­nio­ny przez szcze­gól­ną sytu­ację, w któ­rej się znalazłeś/aś