Relaksująca herbata z konopi siewnej
India

15.00

Na stanie

Opis

 • Typ pro­duk­tu: Her­ba­ta
 • Pro­du­cent: India
 • Skład­ni­ki: Kwia­to­sta­ny kono­pi siew­nej
 • Obję­tość: 15g

To od wieków znana prawda, ze konopie mają działanie uspokajające i relaksujące. Z tej przyczyny herbatkę z konopi proponuję w przypadku napięć nerwowych, ciągłego stresu, ataków niepokoju, czy przy stanach bezsenności.

Pozy­tyw­ne dzia­ła­nie her­ba­ty z kono­pi, doce­ni­ły już zna­jo­me pie­lę­gniar­ki pod­czas noc­ne­go dyżu­ru w szpi­ta­lu, kole­żan­ki pra­cu­ją­ce w urzę­dzie i obsłu­gu­ją­ce peten­tów w spra­wach nie­cier­pią­cych zwło­ki, oraz zaprzy­jaź­nio­ne księ­go­we, któ­rym wszy­scy klien­ci zwa­la­ją się na gło­wę, na dzień przed ter­mi­nem zło­że­nia roz­li­cze­nia. Jeże­li Ty też pra­cu­jesz w stre­sie, to zafun­duj sobie raz na jakiś czas świę­ty spo­kój, któ­ry zapew­nia her­ba­ta z kono­pi.

Herbata z konopi charakteryzuje się delikatnym, ziołowym smakiem, więc jeśli będziesz chcieć go “poprawić”, to możesz delikatnie ją posłodzić odrobiną  dobrego miodu, a zapewne jeszcze lepiej będzie smakować, gdy dodasz kilka kropli z wyciśniętej cytryny.

I nie oba­wiaj się, że po jej wypi­ciu będziesz mieć odlot:), ponie­waż her­ba­ta z kono­pi siew­nej India, nie zawie­ra sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych. Ale za to jest boga­tym źró­dłem wita­min (m.in. C, B, K, E) i mine­ra­łów, w tym wap­nia, pota­su, fos­fo­ru, żela­za, cyn­ku, sodu czy magne­zu. Her­bat­ka konop­na pomo­że rów­nież w sta­nach nie­straw­no­ści, gdyż kwia­ty kono­pi są dosko­na­łym wspar­ciem dla ukła­du pokar­mo­we­go. Dzię­ki tej wła­ści­wo­ści her­ba­ta z kono­pi poma­ga łago­dzić wzdę­cia, mdło­ści i przy­wra­ca ape­tyt. Her­bat­ka konop­na oczysz­cza orga­nizm z tok­syn, wspo­ma­ga prze­mia­nę mate­rii, popra­wia krą­że­nie, oraz obni­ża poziom cukru we krwi, oczy­wi­ście uspo­ka­ja, roz­luź­nia i poma­ga bez­pro­ble­mo­wo zgrać oko z podusz­ką :). Lek­ka Her­ba­ta Relak­su­ją­ca skła­da się w 100% z kwia­to­sta­nów kono­pi.

Jak przy­go­to­wać her­bat­kę relak­su­ją­cą z kono­pi?
Łyżecz­kę suszu zalać gorą­cą wodą (75–80°C). Parzyć pod przy­kry­ciem przez 5–10 minut, następ­nie odce­dzić. Według uzna­nia poda­wać moż­na z mio­dem lub cytry­ną.

ZOBACZ PODOB­NE PRO­DUK­TY Z TEJ KATE­GO­RII:
Dabur Chy­awan­prash zio­ło­wa pasta na odpor­ność
Nasio­na konop­ne nie­łu­ska­ne India
Her­ba­ta z kono­pi i szy­szek chmie­lu India Cosme­tics
Natu­ral­ny kola­gen do picia DuoLi­fe Col­la­gen

Opinie

 1. mar­ta

  Na począt­ku mia­łam oba­wy, nie byłam pew­na czy to odp. pro­dukt dla mnie. Kie­dy po cięż­kim dniu w pra­cy spró­bo­wa­łam tej her­ba­ty, poczu­łam odprę­że­nie. Miłe uczu­cie kie­dy pro­ble­my nagle odcho­dzą na bok, gdy masz chwi­le dla sie­bie, a noc będzie prze­spa­na. Zna­ko­mi­ta her­ba­ta, a jej dzia­ła­nie jesz­cze lep­sze. Cza­sem war­to pod­dać się chwi­li relak­su 😉

 2. Renia86

  Dotych­czas kono­pie koja­rzy­ły mi się tyl­ko z jed­nym, więc pode­szłam do tej her­ba­ty z pew­ną dozą nie­śmia­ło­ści, nie wie­dzia­łam cze­go się spo­dzie­wać? No wiec pierw­szy łyk, gło­wy nie ury­wa, dru­gi łyk, nie ma żad­nej fazy 😆,ale za to po kil­ku­na­stu minu­tach poja­wia się spo­kój i odprę­że­nie, zarów­no w cie­le i w umy­śle, dla­te­go pole­cam tym,którzy mają stre­su­ją­ca pra­cę, tak jak ja.

 3. Beata Pie­trusz­ka

  Degu­sto­wa­łam her­bat­kę relaksacyjną,której dzia­ła­nie potwierdzam.Wyobraź sobie taką sytuacje,czujesz się jak wul­kan, któ­ry ma zaraz wybuchnąć.Bierzesz zapa­rzasz sobie w Two­im ulu­bio­nym kub­ku herbatkę,siadasz w swo­im ulu­bio­nym fotelu.I odcho­dzą od cie­bie całe złe emocje,a ty się wyciszasz.Spróbuj:) 🙂 🙂

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *