Krem do skóry suchej i wrażliwej
Natura Cannaderm

44.00

Pozostało tylko: 1

Opis

  • Typ pro­duk­tu: Krem
  • Pro­du­cent: Can­na­derm
  • Pojem­ność: 75g
  • Skład­ni­ki: Aqua, Can­na­bis Sati­va Seed Oil, Gly­ce­rin, Poly­gly­ce­ryl-3 Methyl­glu­co­se Diste­ara­te, Ste­aric Acid, Pal­mi­tic Acid, Gly­ce­ryl Ste­ara­te, Pan­the­nol, Toco­phe­rol, Can­na­bis Sati­va Seed Extract, p-Ani­sic Acid, Cetyl Alco­hol, Loni­ce­ra Capri­fo­lium Flo­wer Extract, Loni­ce­ra Japo­ni­ca Flo­wer Extract, Bisa­bo­lol, Xan­than Gum, Ino­si­tol, Leci­thin, Lac­tic Acid, Lavan­du­la Angu­sti­fo­lia Oil, Cym­bo­po­gon Scho­enan­thus Oil, Pelar­go­nium Gra­ve­olens Oil, Citral, Lina­lo­ol, Citro­nel­lol, Gera­niol, D-Limo­ne­ne

 

Krem do skóry suchej i wrażliwej służy do codziennej pielęgnacji. Efekty działania kremu, który zawiera 27% oleju konopnego, to szybkie nawilżenie, oraz zmniejszenie napięcia skóry twarzy, szyi, oraz dekoltu.

Olej konop­ny, to jeden z naj­bar­dziej przy­ja­znych ole­jów dla naszej skó­ry. Kosme­ty­ki z jego zawar­to­ścią, takie jak krem do skó­ry suchej, szyb­ko się wchła­nia­ją, dzię­ki cze­mu odczu­jesz ich pozy­tyw­ne dzia­ła­nie już po pierw­szym uży­ciu. Sys­te­ma­tycz­ne sto­so­wa­nie kre­mu Natu­ra, skut­ku­je lep­szym odży­wie­niem i wygła­dze­niem drob­nych nie­rów­no­ści suchej i wraż­li­wej skó­ry.
Krem wypro­du­ko­wa­ny przez cze­ską fir­mę Can­na­derm nie zawie­ra sztucz­ny­ch barw­ni­ków, kon­ser­wan­tów, para­be­nów, sub­stan­cji ropo­po­chod­ny­ch, che­micz­ny­ch fil­trów UV, czy też skład­ni­ków pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go lub z roślin gene­tycz­nie mody­fi­ko­wa­ny­ch..
Zawar­tość ole­ju konop­ne­go w kre­mie do cery suchej i wraż­li­wej to 27%.

Krem do cery suchej Natu­ra zawie­ra skład­ni­ki aktyw­ne:

  • olej konop­ny, któ­ry dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie, oraz przy­spie­sza rege­ne­ra­cję prze­su­szo­nej skó­ry
  • lawen­da, któ­ra ma dzia­ła­nie anty­bak­te­ryj­nie, dzia­ła na skó­rę odprę­ża­ją­co i prze­ciw­grzy­bicz­nie
  • wita­mi­na E, któ­ra dzia­ła sil­nie nawilżająco,i rege­ne­ru­ją­co, a tak­że opóź­nia pro­ces sta­rze­nia się skó­ry
  • pan­te­nol, któ­ry ma dzia­ła­nie goją­ce, rege­ne­ru­ją­ce, łago­dzą­ce i prze­ciw­za­pal­ne, odpo­wia­da za mniej­sze utra­ty wody przez naskó­rek, sku­tecz­nie nawil­ża skó­rę, nada­je jej mięk­ko­ści, oraz ela­stycz­no­ści

Jak uży­wać kre­mu do skó­ry suchej?
Deli­kat­nie wcie­rać krem w skó­rę twa­rzy, szyi, dekol­tu, w zależ­no­ści od potrzeb. Krem moż­na uży­wać do codzien­nej pie­lę­gna­cji i sto­so­wać go na dzień, oraz na noc.

 

ZOBACZ NA PODOB­NE PRO­DUK­TY Z TEJ KATE­GO­RII:

Serum do suchej skó­ry twa­rzy i dło­ni India Cosme­tics
Krem do cery nor­mal­nej i mie­sza­nej Natura24
Krem do twa­rzy z natu­ral­nym ole­jem konop­nym India Cosme­tics
Natu­ral­ny olej konop­ny z CBD India 50ml

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Krem do skóry suchej i wrażliwej
Natura Cannaderm”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *