Krem do skóry wrażliwej
Cannaderm Regenerace

43.00

Na stanie

Opis

  • Typ pro­duk­tu: Krem
  • Pro­du­cent: Can­na­derm
  • Pojem­ność: 75g
  • Skład­ni­ki: Aqua, Can­na­bis Sati­va Seed Oil, Poly­gly­ce­ryl-3 Methyl­glu­co­se Diste­ara­te, Ste­aric Acid, Gly­ce­ryl Ste­ara­te, Pan­the­nol, Aqua (and) Gly­ce­rin (and) Lac­tic Acid (and) Ino­si­tol, Cetyl Alco­hol, Gly­ce­rin, Euge­nia Cary­ophyl­lus Oil, Loni­ce­ra Capri­fo­lium Flo­wer Extract (and) Loni­ce­ra Japo­ni­ca Flo­wer Extract, Bisa­bo­lol, Xan­than Gum, Illi­cium Verum Oil, Leci­thin, Ino­si­tol, Tea Tree Oil, Lac­tic Acid

Regenerace, to naturalny krem do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej i naczynkowej. Krem łagodzi napięcie skóry i poprawia wygląd blizn, m.in. po trądziku, operacjach, poparzeniach i innych urazach.

Krem Rege­ne­ra­ce, dzię­ki dużej zawar­to­ści ole­ju konop­ne­go, jest sku­tecz­ny przy pie­lę­gna­cji skó­ry suchej, oraz miejsc bar­dzo prze­su­szo­nych, na przy­kład po popa­rze­niach. Krem do skó­ry wraż­li­wej i naczyn­ko­wej Rege­ne­ra­ce ma rów­nież dzia­ła­nie prze­ciw­zmarszcz­ko­we i two­rzy natu­ral­ną ochro­nę przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi śro­do­wi­ska zewnętrz­ne­go. Krem do skó­ry wraż­li­wej Rege­ne­ra­ce zawie­ra 27% ole­ju konop­ne­go.

Efekty działania kremu Regenerace to zdecydowane wygładzenie skóry, redukcja zmarszczek i niedoskonałości skóry.

Krem rege­ne­ru­ją­cy pole­cam tak­że dla osób z tatu­aża­mi, ponie­waż nor­ma­li­zu­je pro­ce­sy rogo­wa­ce­nia naskór­ka i głę­bo­ko go odży­wia, sprawiając,że kolo­ry tatu­ażu są bar­dziej inten­syw­ne i wyra­zi­ste. Jako, że sam posia­dam kil­ka tatu­aży, to nie mogłem się oprzeć, aby potrak­to­wać kre­mem Rege­ne­ra­ce naj­star­szych wzo­rów na mojej skó­rze. Sta­re, sza­ro-czar­ne tatu­aże wyko­na­ne bli­sko 20 lat temu nabra­ły wyra­zi­sto­ści i deli­kat­nie roz­ja­śni­ły się po oko­ło 3–4 tygo­dniach sto­so­wa­nia kre­mu. Nato­miast now­sze, kolo­ro­we wzo­ry już po tygo­dniu wcie­ra­nia kre­mu sta­ły się bar­dziej żywe i inten­syw­ne. Moje ogól­ne wra­że­nie jest takie, że tatu­aże “odmłod­nia­ły” i nabra­ły świe­żo­ści. Przy­pusz­czam, że pie­lę­gna­cja tym kre­mem świe­że­go wzo­ru zapew­ni mu dłu­go­let­nią wyra­zi­stość i inten­syw­ność kolo­rów.

Krem do skó­ry wraż­li­wej Rege­ne­ra­ce zawie­ra skład­ni­ki aktyw­ne:
olej konopny,który dzia­ła przeciwzapalnie,przyspiesza rege­ne­ra­cję skó­ry i odży­wia ją
– goździk,który ma dzia­ła­nie prze­ciw­bak­te­ryj­nie, przeciwbólowe,oraz pobu­dza­ją­ce
– wiciokrzew,który dzia­ła sil­nie  bak­te­rio­sta­tycz­nie i prze­ciw­grzy­bicz­nie
– drze­wo her­ba­cia­ne, któ­re zła­two­ścią prze­ni­ka przez skó­rę i ma dzia­ła­nie sil­nie bak­te­rio­bój­cze
– lecytyna,która dosko­na­le nawil­ża i uła­twia wchła­nia­nie aktyw­nych skład­ni­ków kosme­ty­ku, nor­ma­li­zu­je pro­ce­sy meta­bo­licz­ne komó­rek naskór­ka, pobu­dza­jąc jego rege­ne­ra­cję

ZOBACZ PODOB­NE PRO­DUK­TY Z TEJ KATE­GO­RII:
Krem prze­ciw­trą­dzi­ko­wy z ole­jem konop­nym Can­na­derm
Krem do twa­rzy na dzień i noc India Cosme­tics
Krem do stóp z ole­jem konop­nym India Cosme­tics
Kro­ple łago­dza­ce trą­dzik India Cosme­tics

Opinie

  1. Jadzia

    Jestem w trak­cie kura­cji trą­dzi­ko­wej, uży­wam maści, któ­re bar­dzo wysu­szy­ły moją skó­rę, potrze­bo­wa­łam inten­syw­ne­go nawil­że­nia …pole­co­no mi wła­śnie ten pro­dukt i moje pierw­sze wra­że­nia są bar­dzo pozy­tyw­ne.. nało­ży­łam krem i skó­ra mnie nie piecze…uff wiel­ka ulga, ponad­to krem się szyb­ko wchła­nia, a do tego moja skó­ra się nie świe­ci…
    dzię­ku­je za facho­wą pora­dę i pole­ce­nie mi tego pro­duk­tu…

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *