Krem na AZS i łuszczycę
Atopos Cannaderm

45.00

Na stanie

Opis

  • Typ pro­duk­tu: Krem
  • Pro­du­cent: Can­na­derm
  • Skład­ni­ki:  Aqua, Can­na­bis Sati­va Seed Oil, Gly­ce­rin, Peat Extract, Poly­gly­ce­ryl-3 Methyl­glu­co­se Diste­ara­te, Ste­aric Acid, Pal­mi­tic Acid, Gly­ce­ryl Ste­ara­te, Can­na­bis Sati­va Seed Extract, Pan­the­nol, p-Ani­sic Acid, Cetyl Alco­hol, Loni­ce­ra Capri­fo­lium Flo­wer Extract, Loni­ce­ra Japo­ni­ca Flo­wer Extract, Xan­than Gum, Ino­si­tol, Lac­tic Acid, Arni­ca Mon­ta­na Extract, Helian­thus Anu­us Seed Oil, Bisa­bo­lol, Leci­thin
  • Pojem­ność: 75g

Atopos, to krem na AZS i łuszczycę z zawartością oleju konopnego. Krem przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry suchej, z objawami AZS i łuszczycy. Krem Atopos wygładza skórę suchą i problematyczną.

Krem Ato­pos prze­zna­czo­ny jest do codzien­nej pie­le­gna­cji skó­ry suchej, z ato­po­wym zapa­le­niem skó­ry i łusz­czy­cą. Ato­pos cha­rak­te­ry­zu­je się bar­dzo dobrym wchła­nia­niem, sku­tecz­nie wygła­dza i zmięk­cza suche miej­sca skó­ry. Krem Ato­pos moż­na sto­so­wać przez dłu­gi okres, nawet kil­ka razy dzien­nie. Krem jest odpo­wied­ni dla doro­słych, oraz dla dzie­ci powy­żej 12 roku życia.

Efektem stosowania kremu na AZS i łuszczycę jest szybkie i długotrwałe nawilżenie skóry bardzo suchej.

Krem na AZS i łusz­czy­cę zawie­ra skład­ni­ki aktyw­ne:
olej konop­ny, któ­ry dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie, odżyw­czo i rege­ne­ru­ją­co na skó­rę
– torf, któ­ry ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne, bak­te­rio­bój­cze i ścią­ga­ją­ce
– arni­ka, któ­ra dzia­ła bak­te­rio­sta­tycz­nie i prze­ciw­za­pal­nie
– pan­te­nol, któ­ry ma dzia­ła­nie goją­ce, łago­dzą­ce i prze­ciw­za­pal­ne, zmniej­sza utra­tę wody przez naskó­rek i sku­tecz­nie nawil­ża skó­rę, nada­jąc jej mięk­kość i ela­stycz­ność

Jak uży­wać kre­mu Ato­pos?
Sto­so­wać na oczysz­czo­ną i wysu­szo­ną skó­rę cia­ła 1–2 razy dzien­nie, roz­pro­wa­dzać i wma­so­wać koli­sty­mi rucha­mi. Tyl­ko do użyt­ku zewnętrz­ne­go!

Zoba­cz na podob­ne pro­duk­ty w skle­pie:
Bal­sam do cia­ła z ole­jem konop­nym India Cosme­tics
Maść Konop­ka do bar­dzo suchej skó­ry
Olej konop­ny tło­czo­ny na zim­no India
Mlecz­ko do dema­ki­ja­żu z ole­jem konop­nym Can­na­derm

Opinie

  1. Ula

    Polecam,bardzo skuteczny,redukuje zasi­nie­nia i zaczer­wie­nie­nia , skó­ra jest nawil­żo­na i ela­stycz­na 🙂

  2. Gra­ży­na Pre­da

    Napraw­dę sku­tecz­ny krem, dobrze nawil­ża i odży­wia suchą, swę­dzą­cą skó­rę, a co waż­ne ma natu­ral­ny skład. Dzię­ku­ję za pole­ce­nie.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *