Krem ochronny do pielęgnacji skóry dzieci
Robatko Cannaderm

35.00

Brak w magazynie

Opis

  • Typ pro­duk­tu: Krem
  • Pro­du­cent: Can­na­derm
  • Pojem­ność: 50g
  • Skład­ni­ki: Buty­ro­sper­mum Par­kii But­ter, Can­na­bis Sati­va Seed Oil, Cete­aryl Alco­hol, Gly­ce­ryl Ste­ara­te, Lavan­du­la Angu­sti­fo­lia Oil, Cym­bo­po­gon Scho­en­nan­thus Oil, Citral, Gera­niol, Lina­lo­ol, D-Limo­ne­ne

Krem ochronny do pielęgnacji skóry dzieci, oraz dla dorosłych o bardzo wrażliwej skórze.

Natu­ral­na for­mu­ła kre­mu ochron­ne­go Robat­ko nie zawie­ra wody. Efek­tem sto­so­wa­nia pro­duk­tu jest zmięk­cze­nie, wygła­dze­nie oraz nawil­że­nie skó­ry, a utwo­rzo­na bło­na lipi­do­wa chro­ni ją przed nie­ko­rzyst­ny­mi warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi, taki­mi jak wil­goć, wiatr, zim­no, lub pie­ką­ce słoń­ce. Krem świet­nie nada­je się do pie­lę­gna­cji oko­lic ust, ponie­waż zabez­pie­cza je przed dzia­ła­niem śli­ny i wystę­po­wa­niem opryszcz­ki na wsku­tek ssa­nia smocz­ka, butel­ki itp.

Pro­duk­ty z serii Robat­ko posia­da­ją cer­ty­fi­kat BIO, stąd mamy pew­no­ść, że natu­ral­na for­mu­ła pro­duk­tu jest bez­piecz­na i przy­ja­zna dla dzie­ci. Pian­ka do mycia dla dzie­ci nie zawie­ra sztucz­ny­ch barw­ni­ków, kon­ser­wan­tów, para­be­nów, sub­stan­cji ropo­po­chod­ny­ch (waze­li­ny, para­fi­ny, ole­jów mine­ral­ny­ch), che­micz­ny­ch fil­trów UV, czy też skład­ni­ków pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go lub z roślin gene­tycz­nie mody­fi­ko­wa­ny­ch. Zawar­tość ole­ju konop­ne­go w kre­mie ochron­nym dla dzie­ci wyno­si 40%.

Krem ochronny Robatko może być stosowany przez dorosłych o bardzo wrażliwej skórze.

Krem ochron­ny Robat­ko zawie­ra nastę­pu­ją­ce skład­ni­ki aktyw­ne:
olej konop­ny, któ­ry ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne, odżyw­cze i rege­ne­ru­ją­ce
– masło shea, któ­re nawil­ża, koi podraż­nie­nia, zmięk­cza skó­rę, a tak­że sta­no­wi natu­ral­ny filtr dla pro­mie­ni UV
– lawen­da, któ­ra ma dzia­ła­nie anty­bak­te­ryj­ne, prze­ciw­grzy­bi­cze i odprę­ża­ją­ce

Jak uży­wać kre­mu Robat­ko dla dzie­ci:
N
iewiel­ką ilość kre­mu nało­żyć na ręce i deli­kat­nie wma­so­wać koli­sty­mi rucha­mi rąk.

Inne natu­ral­ne kosme­ty­ki dla dzie­ci i nie­mow­ląt serii Robat­ko znaj­dziesz tutaj:
Krem na odpa­rze­nia i pie­lusz­ko­we zapa­le­nie skó­ry
Krem koją­cy dla dzie­ci o lek­ko kwa­śnym pH

Opinie

  1. Mar­ta-Mar­ti­sha

    Pian­kę uży­wam do mycia buzi wraz z ręka­wi­cą Glov. Bar­dzo lek­ki pro­dukt, wydaj­ny- tego typu apli­ka­to­ry są świet­ne . Dozu­ją odpo­wied­nią ilośc pro­duk­tu do umy­cia całej twa­rzy. Zmy­wa nawet cięż­ki maki­jaż bez więk­szej potrze­by tar­cia ręka­wi­cą po twa­rzy. Nie wysu­sza skó­ry ( ja mam cerę suchą), nie pozo­sta­wia uczu­cia ścią­gnię­cia na twa­rzy. Nie podraż­nia oczu, zatem dla dzie­ci tym bar­dziej bez­piecz­na. W cza­sie sto­so­wa­nia Robat­ko, bory­ka­łam się z dłu­gim , ponad dwu­mie­sięcz­nym sta­nem zapal­nym skó­ry w oko­li­cy nosa. Odpo­wied­nia kura­cja mi pomo­gła, ale myślę, że też pian­ka pomo­gła mi w tej kura­cji gdyż nie podra­ża­nia­ła dodat­ko­wo tej oko­li­cy jak inne pro­duk­ty. Pole­cam, jak skoń­czę to chęt­nie zaku­pię kolej­ne opa­ko­wa­nie.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *