Liquid Gold RegenOil DuoLife
olej z witaminami D3 i K2 MK7

125.00

Na stanie

Opis

 • Typ pro­duk­tu: Suple­ment Die­ty
 • Pro­du­cent: DuoLi­fe
 • Skład­ni­ki: Olej sło­necz­ni­ko­wy, olej lnia­ny, olej kuku­ry­dzia­ny, olej sło­necz­ni­ko­wy z eks­trak­tem z rokit­ni­ka, olej konop­ny, olej z orze­chów wło­skich, olej sło­necz­ni­ko­wy z eks­trak­tem z dzi­kiej róży, olej z kieł­ków psze­ni­cy, olej z pestek wino­gron, olej z nasion seza­mu, olej z nasion ostro­pe­stu, olej z orze­chów maca­da­mia, olej z orze­chów cedro­wych, natu­ral­na wita­mi­na K2MK7 pozy­ska­na z eks­trak­tu z nat­to, natu­ral­na wita­mi­na D3 pozy­ska­na z poro­stów.
 • Pojem­ność: 250ml

 

Liquid Gold DuoLife, zawiera witaminę K2 MK7, która pochodzi z ekstraktu z natto, czyli fermentowanej soi, która wywodzi się z Japonii. Natomiast witamina D3 jest niezbędna w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, oraz wchłanianiu wapnia i fosforu.

Inno­wa­cyj­ność Liqu­id Gold Rege­nO­il DuoLi­fe opie­ra się na jego rewo­lu­cyj­nym skła­dzie, któ­ry został opar­ty na ide­al­nie skom­po­no­wa­nej bazie trzy­na­stu nie­ra­fi­no­wa­nych ole­jów roślin­nych m.in.: olej lnia­ny, olej konop­ny, olej kuku­ry­dzia­ny, olej z orze­chów wło­skich, olej z orze­chów maka­da­mia, olej z orze­chów cedro­wych, czy tez olej z nasion seza­mu… For­mu­ła Liqu­id Gold DuoLi­fe zosta­ła wzbo­ga­co­na o natu­ral­ną wita­mi­nę K2 MK7, oraz natu­ral­ną wita­mi­nę D3, łącząc tym samym cechy suple­men­tu die­ty i żyw­no­ści funk­cjo­nal­nej. Zada­niem tego rewo­lu­cyj­ne­go pro­duk­tu jest wspo­ma­ga­nie zdro­wia, poprzez dostar­cze­nie nie­zbęd­nych dla orga­ni­zmu skład­ni­ków odżyw­czych, któ­re maja wpływ na fizjo­lo­gię orga­ni­zmu.

 • przy­czy­nia się do pra­wi­dło­we­go krzep­nię­cia krwi
 • ma duże zna­cze­nie w utrzy­ma­niu zdro­wych, moc­nych kości
 • ma ide­al­ną pro­por­cję kwa­sów Ome­ga 3 do Ome­ga 6
 • odgry­wa klu­czo­wą rolę we wspar­ciu sys­te­mu immu­no­lo­gicz­ne­go
 • dzien­na por­cja (5ml) zawie­ra 75ug wita­mi­ny K2 MK7czyli 100% dzien­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia dla oso­by doro­słej, oraz 37,5ug wita­mi­ny D3, czy­li 750% dzien­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia.

 

Wita­mi­na D3 zawar­ta w Liqu­id Gold DuoLi­fe pocho­dzi z poro­stów, a więc jest for­mą odpo­wied­nią dla wegan i wege­ta­rian. Naj­czę­ściej dostęp­ną na ryn­ku wita­mi­ną D pocho­dze­nia roślin­ne­go, jest wita­mi­na D2 – w nie­wiel­kiej ilo­ści przy­swa­jal­na przez orga­nizm ludz­ki, zaś wita­mi­na D3 jest zazwy­czaj pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. Głów­ną bio­lo­gicz­ną funk­cją wita­mi­ny D jest utrzy­ma­nie odpo­wied­nie­go pozio­mu wap­nia i fos­fo­ru we krwi. Wita­mi­na D poma­ga w przy­swa­ja­niu wap­nia, nie­zbęd­ne­go do budo­wa­nia i utrzy­ma­nia moc­nych, zdro­wych kości, oraz odgry­wa klu­czo­wą rolę we wspar­ciu sys­te­mu immu­no­lo­gicz­ne­go.

Wita­mi­na K2 MK7, obec­na w tym pro­duk­cie, pocho­dzi z popu­lar­ne­go w Japo­nii eks­trak­tu z nat­to, gdzie cenio­ny jest za swo­je nie­zwy­kłe wła­ści­wo­ści odżyw­cze. Przede wszyst­kim za wyso­ką zawar­tość wita­mi­ny K2, w jej rzad­kiej war­to­ścio­wej posta­ci MK7, oraz enzy­mu nat­to­ki­na­zy, któ­re­mu Japoń­czy­cy przy­pi­su­ją szcze­gól­ne zna­cze­nie. Ten poten­cjał odżyw­czy powsta­je w wyni­ku fer­men­ta­cji ziar­na sojo­we­go z uży­ciem bak­te­rii Bacil­lus sub­ti­lis. Dzię­ki ich aktyw­no­ści struk­tu­ra soi pod­le­ga prze­obra­że­niu do posta­ci o wyso­kiej bio­do­stęp­no­ści skład­ni­ków odżyw­czych. Wita­mi­na K przy­czy­nia się do pra­wi­dło­we­go krzep­nię­cia krwi oraz poma­ga w utrzy­ma­niu zdro­wych kości.

DuoLife RegenOil Liquid Gold™, to prawdziwe “płynne złoto”, oraz najwyższa jakość wśród olejów tłoczonych na zimno. Stosunek kwasów Omega-3 do Omega-6 został zawarty w przedziale 1:1 do 1:5, co pozwoliło zachować tzw. „złotą proporcję”.

Jak sto­so­wać olej Liqu­id Gold DuoLi­fe?
5ml raz dzien­nie, naj­le­piej pod­czas posił­ku. Por­cja 5ml odpo­wia­da mie­rze jed­nej łyżecz­ki od her­ba­ty.
Chro­nić przed bez­po­śred­nim dzia­ła­niem pro­mie­ni sło­necz­nych. Po otwar­ciu prze­cho­wy­wać w lodów­ce i spo­żyć do 90 dni.

Prze­ciw­wska­za­nia:
Nad­wraż­li­wość na któ­ry­kol­wiek ze skład­ni­ków pro­duk­tu. Nie sto­so­wać w okre­sie cią­ży, oraz kar­mie­nia pier­sią.
Pro­dukt nie może być sto­so­wa­ny jako zamien­nik zróż­ni­co­wa­nej die­ty. W przy­pad­ku osób zaży­wa­ją­cych leki prze­ciw­za­krze­po­we pro­dukt powi­nien być sto­so­wa­ny za zgo­da leka­rza pro­wa­dzą­ce­go.

Jesz­cze wię­cej infor­ma­cji na temat Rege­nO­il Liqu­id Gold uzy­skasz odwie­dza­jąc stro­nę pro­du­cen­ta:
Rege­nO­il Liqu­id Gold DuoLi­fe

 

ZOBACZ PODOB­NE PRO­DUK­TY Z TEJ KATE­GO­RII:
Natu­ral­ny olej konop­ny z CBD India
Spo­żyw­cze nasio­na kono­pi siew­nej India
Olej konop­ny India tło­czo­ny na zim­no
Natu­ral­na wita­mi­na C w pły­nie DuoLi­fe

Opinie

 1. Kasia

  Jak dla mnie inno­wa­cyj­ny pro­dukt, moż­na powiedzieć,że łączy w sobie cechy żyw­no­ści funk­cjo­nal­nej i natu­ral­ne­go suple­men­tu die­ty. Olej DuoLi­fe zapew­nia mak­si­mum war­to­ści odżyw­czych, któ­re są nie­zbed­ne dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *