Naturalny, kompletny chlorofil w płynie
DuoLife

97.00

Opis

  • Typ pro­duk­tu: Suple­ment die­ty
  • Pro­du­cent: DuoLi­fe
  • Pojem­ność: 750ml
  • Skład­ni­ki:  Woda oczysz­czo­na, chlo­ro­fi­li­na, jęcz­mień eks­trakt, lucer­na eks­trakt, ole­jek mię­to­wy, chlo­rel­la eks­trakt, gli­ce­ry­na roślin­na – sta­bi­li­za­tor.

Naturalny chlorofil w płynie jest jednym z najcenniejszych produktów dla osób, które zmagają się ze stresem i przemęczeniem, ponieważ potrafi zapewnić dawkę energii na cały dzień.

Poprzez dzia­ła­nie zbli­żo­ne do pro­bio­ty­ku wspo­ma­ga rekon­wa­le­scen­cję orga­ni­zmu nara­żo­ne­go na dłu­go­trwa­ły stres lub inne obcią­że­nia. Natu­ral­ny chlo­ro­fil w pły­nie dzię­ki swej wyjąt­ko­wej kom­po­zy­cji wspo­ma­ga oczysz­cza­nie orga­ni­zmu i pozwa­la na sku­tecz­ną rege­ne­ra­cję więk­szo­ści narzą­dów wewnętrz­nych.

Płynny chlorofil obniża kwasowość środowiska wewnętrznego organizmu, zapobiega mnożeniu się drobnoustrojów i grzybów, oraz wzmacnia system odpornościowy.

Kolej­ną wła­ści­wo­ścią natu­ral­ne­go chlo­ro­fi­lu jest  wią­za­nie i eli­mi­na­cja meta­li cięż­kich z orga­ni­zmu. To wszyst­ko spra­wia, że natu­ral­ny chlo­ro­fil w pły­nie jest nie­za­stą­pio­ny, nie tyl­ko dla osób pra­gną­cych jak naj­dłu­żej zacho­wać peł­nię zdro­wia i uro­dy, ale rów­nież dla tych, któ­rzy chcą przy­spie­szyć pro­ces rege­ne­ra­cji zmie­nio­nych cho­ro­bo­wo narzą­dów.

Naturalny Chlorofil w płynie nie zawiera żadnych konserwantów oraz stabilizatorów smaku.

Natu­ral­ny chlo­ro­fil w pły­nie DuoLi­fe zawie­ra:
– Ole­jek mię­to­wy
, któ­ry od setek lat jest sto­so­wa­ny jest jako dosko­na­ły śro­dek anty­sep­tycz­ny – ozna­cza to, że wyjąt­ko­wo sku­tecz­nie wspo­ma­ga oczysz­cza­nie orga­ni­zmu, nisz­cząc drob­no­ustro­je zagra­ża­ją­ce spraw­ne­mu funk­cjo­no­wa­niu ukła­du immu­no­lo­gicz­ne­go, a ponad­to poma­ga w zacho­wa­niu rów­no­wa­gi kwa­so­wo-zasa­do­wej.
Jęcz­mień, któ­ry uzna­wa­ny jest za dosko­na­łe źró­dło roz­pusz­czal­ne­go błon­ni­ka pokar­mo­we­go, posia­da sil­ne wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce, a dzię­ki bogac­twu wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych poma­ga utrzy­mać rów­no­wa­gę kwa­so­wo-zasa­do­wą w orga­ni­zmie.
Lucer­nę, któ­ra zawie­ra aż trzy­krot­nie wię­cej biał­ka niż sły­ną­ca z tego soja, ma wpływ na wzmoc­nie­nie orga­ni­zmu i przy­spie­sza jego rege­ne­ra­cję, a tak­że w natu­ral­ny spo­sób go oczysz­cza.
Chlo­rel­la, któ­ra jest naj­bo­gat­szym zna­nym obec­nie źró­dłem chlo­ro­fi­lu, dzię­ki temu, że jest wyjąt­ko­wo boga­ta w ami­no­kwa­sy, wita­mi­ny i mine­ra­ły, któ­rych kon­cen­tra­cja jest znacz­nie wyż­sza niż u roślin lądo­wych, nale­ży do gru­py „super­fo­ods”, sku­tecz­nie poma­ga pozbyć się z orga­ni­zmu tok­syn, meta­li cięż­kich oraz che­mi­ka­liów.
Chlo­ro­fi­li­na, któ­ra posia­da sil­ne wła­ści­wo­ści alka­li­zu­ją­ce układ tra­wien­ny, wspo­ma­ga sys­tem odpor­no­ścio­wy, opty­ma­li­zu­je i utrzy­mu­je dobry stan zdro­wia, oraz jest jed­nym z naj­sil­niej­szych, zna­nych w świe­cie medy­cy­ny anty­ok­sy­dan­tów. Jej czą­stecz­ki są w sta­nie „podró­żo­wać” po całym orga­ni­zmie, ponie­waż zawie­ra­ją atom mie­dzi, któ­ra tak jak żela­zo, jest nośni­kiem tle­nu.

Jak uży­wać Chlo­ro­fi­lu DuoLi­fe?
Zale­ca­na daw­ka Chlo­ro­fi­lu, to 10 ml dwa razy dzien­nie. Przed uży­ciem każ­do­ra­zo­wo wstrzą­snąć butel­ką.
Po otwar­ciu prze­cho­wy­wać w lodów­ce i spo­żyć do 30 dni. Chro­nić przed bez­po­śred­nim dzia­ła­niem pro­mie­ni sło­necz­nych.
Ze wzglę­du na fakt, iż suple­ment die­ty DuoLi­fe jest pro­duk­tem natu­ral­nym, smak i kon­sy­sten­cja poszcze­gól­nych jego par­tii mogą się róż­nić, w zależ­no­ści od pory roku oraz surow­ców, któ­re zosta­ły uży­te do pro­duk­cji. Ewen­tu­al­ny osad two­rzą natu­ral­ne skład­ni­ki i jest to pro­ces typo­wy dla takich pro­duk­tów. Aby zni­we­lo­wać osad nale­ży wstrzą­snąć przed spo­ży­ciem.
Dzie­ciom do lat 4 zale­ca się poda­wać po kon­sul­ta­cji z pedia­trą.

Jesz­cze wię­cej na temat Chlo­ro­fi­lu dowiesz się oglą­da­jąc krót­ki wykład dr.Kardasza:
Dr Kar­dasz na temat roli chlo­ro­fi­lu w orga­ni­zmie czło­wie­ka

 

 

 

 

 

 

 

Na stanie

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Naturalny, kompletny chlorofil w płynie
DuoLife”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *