Naturalny kolagen do picia
DuoLife Collagen

129.00

Na stanie

Opis

  • Typ pro­duk­tu: Suple­ment die­ty
  • Pro­du­cent: DuoLi­fe
  • Pojem­ność: 750ml
  • Skład­ni­ki:  puree z owo­ców man­go, kola­gen mor­ski, siar­czan glu­ko­za­mi­ny 2KCL ze sko­ru­pia­ków, siar­czan chon­dro­ity­ny z reki­na, stan­da­ry­zo­wa­ny eks­trakt z ace­ro­li (w tym wita­mi­na C), stan­da­ry­zo­wa­ny na zawar­tość krze­mu eks­trakt ze skrzy­pu polne­go, eks­trakt z pokrzy­wy, stan­da­ry­zo­wa­ny na zawar­tość krze­mu eks­trakt z pędów bam­bu­sa, kwas hia­lu­ro­no­wy.

Kolagen, to najważniejsze białko w naszych organizmach. Składa się z sieci włókien, które stanowią solidną ramę dla wzrostu komórek, oraz naczyń krwionośnych. To dzięki kolagenowi tkanki i chrząstki stawowe są tak wytrzymałe, elastyczne i sprężyste.

Nie­ste­ty wraz z upły­wa­ją­cym czasem,włókna kola­ge­no­we w naszym orga­ni­zmie ule­ga­ją stop­nio­wej degra­da­cji i po 25–30 roku, oraz przy bar­dzo aktyw­nym try­bie życia, komór­ki zmniej­sza­ją jego natu­ral­ną pro­duk­cję. Powo­du­je to zbyt niski poziom nawil­że­nia i wiot­cze­nie naskór­ka, a to z kolei obja­wia się w posta­ci zmarsz­czek. Sły­sza­łem, że pierw­szym obja­wem nie­do­bo­ru kola­ge­nu jest poja­wie­nie się na skó­rze, zwłasz­cza twa­rzy, nie­wiel­kich zmarsz­czek. Naj­pierw wokół oczu poja­wia­ją się tzw.kurze łap­ki, następ­nie bruz­dy na czo­le, a skó­ra twa­rzy wiot­cze­je.

Sam, nie­ste­ty jestem tego przy­kła­dem, myśla­łem, że te kurze łap­ki, to od cią­głe­go śmie­chu, a to jed­nak nie­do­bo­ry kola­ge­nu w moim orga­ni­zmie. Kie­dy dowie­dzia­łem się, że przyj­mo­wa­ny bez­po­śred­nio kola­gen do picia, naj­le­piej sprzy­ja rege­ne­ra­cji włó­kien kola­ge­no­wych i spo­wal­nia pro­ce­sy sta­rze­nia się skó­ry, to zde­cy­do­wa­łem się wła­śnie na Col­la­gen z DuoLi­fe.

Niezbędna do syntezy kolagenu jest witamina C, dlatego zawarta w Collagenie acerola sprzyja syntezie białka. Gdyby witaminy C w naturalnym kolagenie do picia zabrakło, a w organizmie były jej niedobory, to stosowanie kolagenu nie przyniesie pożądanych efektów.

Regu­lar­ne spo­ży­wa­nie kola­ge­nu zapew­nia ochro­nę przed:
– oste­opo­ro­zą i odwap­nie­niem kości
– two­rze­niem się zmarsz­czek, bruzd na czo­le, opa­da­niem powiek i policz­ków
– cel­lu­li­tem i roz­stę­pa­mi
– dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków

War­to spo­ży­wać kola­gen:
– po zabie­gach medycz­nych, w celu rege­ne­ra­cji tka­nek;
– w okre­sie meno­pau­zy;
– po wzmo­żo­nym wysił­ku fizycz­nym;
– po 30roku życia;
– aby zacho­wać mło­dy wygląd i uro­dę na dłu­gie lata;

Natu­ral­ny kola­gen do picia, to dość gęsty płyn, kon­sy­sten­cją przy­po­mi­na­ją­cy zagęsz­czo­ny sok. Wyróż­nia się owo­co­wy smak man­go prze­pla­ta­ny z kwa­śną ace­ro­lą, a mie­szan­ka pozo­sta­łych skład­ni­ków sprawia,że…nie wiem jak nazwać ten smak 🙂
Oba­wia­łem się rybie­go posma­ku, a tutaj wyczu­wam lek­ki zio­ło­wy smak, w dodat­ku jak­by deli­kat­nie mię­to­wy. Naj­le­piej spró­buj­cie sami, oce­ni­cie jego smak i spraw­dzi­cie czy natu­ral­ny kola­gen do picia dobrze będzie Wam słu­żył?

Więcej na temat kolagenu dowiesz się z wykładu Dr Kardasza:

Dr Piotr Kar­dasz mówi na temat Col­la­ge­nu

Natu­ral­ny kola­gen do picia zawie­ra:
-Kola­gen mor­ski
, któ­ry posia­da budo­wę taką jak kola­gen ludz­ki. Odpo­wia­da w orga­ni­zmie za budo­wę chrzą­stek, stan sta­wów, oraz uzu­peł­nie­nie nie­do­bo­rów w skó­rze. Dodat­ko­wo przy­spie­sza goje­nie się ran, oraz rege­ne­ra­cję tka­nek.

-Ace­ro­la, któ­ra zapew­nia wyso­ką zawar­to­ścią natu­ral­nej wita­mi­ny C, a ta ma nie­ba­ga­tel­ny wpływ na syn­te­zę kola­ge­nu. Ogól­nie, przy odpo­wied­niej ilo­ści wita­mi­ny C orga­nizm jest w sta­nie spraw­nie i efek­tyw­nie wytwa­rzać kola­gen. Przy­czy­nia się do uzy­ska­nia gład­szej i peł­nej bla­sku skó­ry i wspo­ma­ga dzia­ła­nie ukła­du odpor­no­ścio­we­go.

-Skrzyp Polny, któ­ry jest cen­nym źró­dłem fla­wo­no­idów, pota­su oraz krze­mu. Sku­tecz­nie powstrzy­mu­je siwie­nie wło­sów, wzmac­nia kru­che paznok­cie oraz wło­sy, a ponad­to popra­wia ela­stycz­ność tkan­ki łącz­nej i kości.

-Chon­dro­ity­na z reki­na, któ­ra umoż­li­wia rege­ne­ra­cję powierzch­ni sta­wo­wych. Wychwy­tu­je wodę i skład­ni­ki odżyw­cze, dostar­cza­jąc je chrzą­st­ce sta­wo­wej, a ponad­to uła­twia przy­swa­ja­nie wap­nia do kości, co rzu­tu­je na ich stan wytrzy­ma­ło­ścio­wy.

-Pokrzy­wa, któ­ra jest boga­tym źró­dłem krze­mu, a ten ma wpływ na prze­mia­nę mate­rii oraz kon­dy­cję wło­sów i paznok­ci. Związ­ki krze­mu, któ­re są obec­ne w pokrzy­wie, utrzy­mu­ją odpo­wied­nią ela­stycz­ność i odpor­ność naskór­ka, tkan­ki łącz­nej, kości oraz błon ślu­zo­wych. Krzem jest nie­zbęd­ny do syn­te­zy kola­ge­nu, wpły­wa na sta­bil­ność struk­tu­ral­ną i moż­li­wo­ści rege­ne­ra­cji tka­nek.

-Pędy bam­bu­sa, czy­li kolej­ne, natu­ral­ne źró­dło krze­mu, któ­ry przy­wra­ca jędr­ność i ela­stycz­ność włók­nom kola­ge­no­wym i ela­sty­lo­wym. Zawar­tość krze­mu w bam­bu­sie jest bar­dzo wyso­ka i wyno­si ponad 75 %.

-Man­go,któ­re jest boga­tym źró­dłem wita­mi­ny A i E, a te z kolei mają korzyst­ny wpływ na kon­dy­cję skó­ry i zdro­wie oczu. W rośli­nie tej wystę­pu­je gli­ko­zyd, zwa­ny magni­fe­ry­ną, któ­ry wyka­zu­je dzia­ła­nie prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce. Z uwa­gi na wyjąt­ko­wo sil­ne wła­ści­wo­ści anty­ok­sy­da­cyj­ne oraz zdol­ność do niwe­lo­wa­nia nega­tyw­ne­go wpły­wu pro­mie­nio­wa­nia UV na skó­rę, man­gi­fe­ry­na zna­la­zła sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w kosme­ty­ce.

-Kwas hia­lu­ro­nowy, któ­ry poma­ga orga­ni­zmo­wi zatrzy­mać wil­goć, utrzy­mać sta­wy w dobrym sta­nie oraz chro­ni siat­ków­kę oka. Kwas hia­lu­ro­no­wy jest waż­ny dla skó­ry, ponie­waż wzmac­nia jej komór­ki i rege­ne­ru­je  tkan­ki. Nawil­ża­jąc orga­nizm „od środ­ka”  popra­wia uwod­nie­nie głę­bo­kich warstw skó­ry, i spo­wal­nia pro­ce­sy jej sta­rze­nia.

-Siar­czan glu­ko­za­mi­ny, któ­ry pocho­dzi ze sko­ru­pia­ków i jest związ­kiem wspie­ra­ją­cym pra­ce ukła­du kost­no-sta­wo­we­go. Wcho­dzi w skład chrzą­stek sta­wo­wych i pły­nu wypeł­nia­ją­ce­go toreb­ki sta­wo­we, zwięk­sza­jąc ich odpor­ność na prze­cią­że­nia oraz pobu­dza syn­te­zę chrząst­ki.

W jakich daw­kach sto­so­wać kola­gen do picia?
Naj­le­piej spo­ży­wać od 25 do 50 ml raz dzien­nie przed posił­kiem. W daw­ce 50ml jest 2500mg kola­ge­nu. Przed uży­ciem każ­do­ra­zo­wo wstrzą­snąć. Nie prze­kra­czać zale­ca­nej por­cji do spo­ży­cia w cią­gu dnia. Po otwar­ciu prze­cho­wy­wać w lodów­ce i spo­żyć do 30 dni. Chro­nić przed bez­po­śred­nim dzia­ła­niem pro­mie­ni słonecznych.Nie sto­so­wać u kobiet w cią­ży oraz w okre­sie kar­mie­nia pier­sią. Pre­pa­rat nie może być sto­so­wa­ny jako sub­sty­tut zróż­ni­co­wa­nej die­ty. Zrów­no­wa­żo­ny spo­sób odży­wia­nia i zdro­wy tryb życia są istot­ne dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu.

 

ZOBACZ INNE PRO­DUK­TY Z TEJ KATE­GO­RII:
Natu­ral­ny Alo­es DuoLi­fe na pro­ble­my żołąd­ko­wo-jeli­to­we
Natu­ral­ny chlo­ro­fil w pły­nie DuoLi­fe
Natu­ral­na wita­mi­na C w pły­nie – Vita C DuoLi­fe
Kom­plek­so­wy zestaw DuoLi­fe – Dzień & Noc

Opinie

  1. Wio­let­ta P.

    Jako kosme­to­log z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, mogę w peł­ni potwier­dzić sku­tecz­ne dzia­ła­nie col­la­ge­nu DuoLi­fe. Pole­cam pozo­sta­ło­ści pro­duk­tu po wypi­ciu wsma­ro­wać w skó­rę oko­lic oczu, a nawet nało­żyć na kil­ka­na­ście minut jak masecz­kę. Rewe­la­cyj­nie nawil­ży skó­rę i popra­wi jej napię­cie. Pomoc­ny w wal­ce z bli­zna­mi, a tak­że w szyb­szym goje­niu się ran.

  2. GosiaP

    Col­la­gen rewelacja!Szybka i wzo­ro­wa reali­za­cja zamówienia,że o miłym gra­ti­sie nie wspomnę…Na pew­no nie raz do Pań­stwa powró­cę, dzię­ku­ję i pozdra­wiam 🙂

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *