CBD / Naturalny olej konopny z CBD 50ml
India

79.99

Na stanie

Opis

  • Typ pro­duk­tu: Suple­ment die­ty
  • Pro­du­cent: India Cosme­tics
  • Skład­ni­ki: Olej konop­ny z 3% CBD

Jakie właściwości posiada olej konopny z CBD?
Olej konopny z CBD to naturalny suplement diety, który ma właściwości wspomagające leczenie wielu chorób naszych czasów. Olej konopny z CBD pochodzi z kwiatostanów konopi siewnej, jest w 100% naturalny i nie zawiera substancji psychoaktywnych, oraz syntetycznych substancji chemicznych. CBD to substancja o wyjątkowych właściwościach leczniczych. Mimo licznych badań i publikacji naukowych, które potwierdzają skuteczność leczenia CBD, w dalszym ciągu uznaje się go za środek medycyny niekonwencjonalnej.

Największym atutem oleju konopnego z CBD jest jego działanie przeciwnowotworowe oraz wspomagające naturalną odporność organizmu. Kannabidiol wpływa ponadto korzystnie na zawartość cholesterolu we krwi oraz usuwa toksyny z organizmu.

W prze­pro­wa­dzo­nych do tej pory bada­niach nauko­wych stwier­dzo­no licz­ne dobro­czyn­ne dzia­ła­nia natu­ral­ne­go ole­ju konop­ne­go. Zali­czyć do nich moż­na hamo­wa­nie roz­wo­ju sta­nów zapal­nych i wie­lu cho­rób. Dodat­ko­wo pro­dukt ten nie wywo­łu­je żad­nych efek­tów ubocz­nych oraz nie szko­dzi zdro­wym komór­kom. Jed­no­cze­śnie nie wyka­zu­je on dzia­ła­nia psy­cho­ak­tyw­ne­go ani nie uza­leż­nia. Nie ma wpły­wu na moto­rycz­ność, ciśnie­nie krwi, tem­pe­ra­tu­rę cia­ła, nie przy­spie­sza pra­cy ser­ca oraz nie spo­wal­nia reak­cji. Natu­ral­ny olej konop­ny z CBD dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie, oksy­da­cyj­nie, a tak­że nisz­czy wol­ne rod­ni­ki i zmniej­sza nud­no­ści.

Odkrycie prezentowanego na tej stronie produktu przyniosło nowe możliwości leczenia chorób, które dotychczas były uznawane za nieuleczalne.

Olej konop­ny z CBD posia­da spo­rą daw­kę wita­mi­ny K, któ­ra odpo­wia­da za pra­wi­dło­wą krze­pli­wość krwi – zapo­bie­ga pęka­niu naczy­nek krwio­no­śnych, przy­spie­sza goje­nie się ran, a tak­że zapo­bie­ga oste­opo­ro­zie i hamu­je roz­wój nowo­two­rów. War­to wspo­mnieć, że korzyst­nie wpły­wa on rów­nież na układ ner­wo­wy, dla­te­go może mieć zasto­so­wa­nie w lecze­niu wie­lu cho­rób i scho­rzeń, takich jak m.in.: cho­ro­ba Par­kin­so­na‚ cho­ro­ba Alzhe­ime­ra‚ ast­ma, reu­ma­tyzm, epi­lep­sja (padacz­ka), stward­nie­nie roz­sia­ne, depre­sja, wycho­dze­nie z nało­gów (dzia­ła­nie relak­sa­cyj­ne i anty­de­pre­syj­ne) i wie­le innych. Olej konop­ny z CBD zawie­ra natu­ral­nie wystę­pu­ją­cy w nasio­nach chlo­ro­fil, któ­ry dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie i łago­dzą­co.

CBD zmniejsza ilość napadów padaczki i psychozy (działanie antypsychotyczne), a także może blokować rozwój i migrację komórek nowotworowych.

Daw­ko­wa­nie ole­ju konop­ne­go z CBD:
Kura­cję ole­jem konop­nym z CBD nale­ży zacząć od mniej­szych por­cji i stop­nio­wo je pod­wyż­szać. Naj­le­piej sto­so­wać olej konop­ny z CBD 3–4 razy dzien­nie po kil­ka­na­ście kropli(od 5 do 15), tak aby pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi daw­ka­mi było ok. 6h prze­rwy.
Mak­sy­mal­na daw­ka nie jest usta­lo­na, ponie­waż CBD może być sto­so­wać bez obaw, gdyż nie wyka­zu­je skut­ków ubocz­nych, uza­leż­nia­ją­cych, a przedaw­ko­wa­nie CBD jest nie­moż­li­we.

Ter­min przy­dat­no­ści ole­ju konop­ne­go z CBD:
Naj­le­piej spo­żyć przed 21.08.2019r. Po otwar­ciu prze­cho­wy­wać nie dłu­żej niż 30 dni w chłod­nym i ciem­nym miej­scu, aby mógł utrzy­mać swo­ją pier­wot­ną kon­sy­sten­cję i wła­ści­wo­ści.

Kraj pocho­dze­nia ole­ju konop­ne­go z CBD:  Ukra­ina

Zobacz na pro­duk­ty o podob­nym dzia­ła­niu:
Kro­ple 5% CBD India

Opinie

  1. Luke

    Ole­jek CBD sto­su­ję od oko­ło dwó­ch mie­się­cy, od momen­tu jego sto­so­wa­nia zauwa­ży­łem, że fak­tycz­nie ma bar­dzo łago­dzą­cy wpływ na wszel­kie dole­gli­wo­ści. Mam zdia­gno­zo­wa­ne stward­nie­nie roz­sia­ne i od cza­su do cza­su poja­wia­ły się u mnie pew­ne nie­kom­for­to­we sytu­acje, ale odkąd sto­su­ję ten olej, te rze­czy wyraź­nie zła­god­nia­ły. Bar­dzo ser­decz­nie wszyst­kim pole­cam!!! W porów­na­niu z poprzed­nim olej­kiem, któ­ry sto­so­wa­łem, ten jest w ogrom­nej butli (50 ml), a na doda­tek otrzy­ma­łem go w napraw­dę eks­pre­so­wym tem­pie (i to jesz­cze z kil­ko­ma gra­ti­sa­mi!!! 🙂 )

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *