Żel przeciwbólowy na stawy
Mentholka Cannaderm

38.00

Brak w magazynie

Opis

  • Typ pro­duk­tu: Żel
  • Pro­du­cent: Can­na­derm
  • Pojem­ność: 200ml
  • Skład­ni­ki: aqua, alco­hol denat.,cannabis sati­va seed oil, aescu­lus hip­po­ca­sta­num seed extract, PEG-40 hydro­ge­na­ted castor oil, sym­phy­tum offi­ci­na­le root extract, men­thol, arni­ca mon­ta­na flo­wer extract, sodium hydro­xi­de, car­bo­mer, euca­lyp­tus glo­bu­lis leaf oil, cam­phor, abies sibi­ri­ca oil, lina­lo­ol, d-limo­ne­ne

Żel przeciwbólowy na mięśnie i stawy Mentholka, to naturalna propozycja dla zmęczonych mięśni i ścięgien, oraz w przypadkach reumatyzmu i artretyzmu.

Zapew­ne o tym wiesz, że zawar­ty w żelu Men­thol­ka olej z kono­pi, jest jed­nym z naj­cen­niej­szych ole­jów nawil­ża­ją­cych i wygła­dza­ją­cych skó­rę, a ponad­to posia­da wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne. Olej konop­ny wchła­nia się szyb­ko i głę­bo­ko w naskó­rek, przy czym nie pozo­sta­wia na skó­rze tłu­ste­go fil­mu. Men­thol­ka  jest  ide­al­nym żelem do sto­so­wa­nia dla osób star­szych, oraz osób pra­cu­ją­cych fizycz­nie i nara­żo­nych na ura­zy. Wyobraź sobie, że Men­thol­ka poma­ga sku­tecz­nie nie tyl­ko przy bólach sta­wów i mię­śni, ale przy­no­si tak­że uko­je­nie dla zmę­czo­nych i spuch­nię­tych nóg. Zawar­tość ole­ju konop­ne­go w maści Men­thol­ka to 4%.

Żel przeciwbólowy na stawy Mentholka, poza olejem konopnym, zawiera mentol, który chłodzi, oraz łagodzi ból. Efektem szybkiego działania żelu Mentholka jest zmniejszenie ostrego i przewlekłego bólu.

Żel prze­ciw­bó­lo­wy na sta­wy Men­thol­ka zawie­ra skład­ni­ki aktyw­ne:
-olej konop­ny, któ­ry dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie, odżyw­czo i rege­ne­ru­ją­co na skó­rę
-jodła sybe­ryj­ska, któ­ra ma dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze, oraz goją­ce
-kasz­ta­no­wiec, któ­ry dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie, prze­ciw­o­brzę­ko­wo, do tego uspraw­nia prze­pływ krwi w żyłach i chro­ni przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­ni ultra­fio­le­to­wych
-żywo­kost, któ­ry uła­twia ziarninowanie,działa łago­dzą­co i rege­ne­ru­ją­co
-arni­ka, któ­ra ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­nie i bak­te­rio­sta­tycz­nie
-men­tol, któ­ry dzia­ła przeciwbólowo,przeciwświądowo, oraz łago­dzą­co
-kam­fo­ra, któ­ra  dzia­ła sil­nie antyseptycznie,stymuluje ukrwie­nie i prze­ciw­dzia­ła zapa­le­niom

Jak uży­wać żelu prze­ciw­bó­lo­we­go na mię­śnie i sta­wy?
W celu zmniej­sze­nia ostre­go, lub prze­wle­kłe­go bólu cien­ką war­stwę żelu deli­kat­nie wma­so­wać w skó­rę w bolą­cym miej­scu. Żelu nie nale­ży sto­so­wać na twarz, oko­li­ce oczu, bło­ny ślu­zo­we, oraz uszko­dzo­ną skó­rę! Po zasto­so­wa­niu umyć ręce mydłem i cie­płą wodą. Nie nale­ży sto­so­wać u osób z nad­wraż­li­wo­ścią na zawar­te sub­stan­cje czyn­ne. Nie sto­so­wać u dzie­ci poni­żej 3 lat.

ZOBACZ PODOB­NE PRO­DUK­TY W TEJ KATE­GO­RII:
Maść na łusz­czy­cę i ato­po­we zapa­le­nie skó­ry India Cosme­tics
Żel roz­grze­wa­ją­cy na bóle mię­śnio­we i sta­wy
Żel na żyla­ki i obrzę­ki nóg Veno­sil Can­na­derm
Pro­Stik DuoLi­fe na zdro­we mię­śnie i sta­wy

 

Opinie

  1. Paweł

    Ta maść napraw­dę dzia­ła! W expre­so­wym cza­sie likwi­du­je ból i zapew­nia spo­kój na co naj­mniej 4h!

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *