Regulamin sklepu


§ 1

Wła­ści­cie­lem Skle­pu inter­ne­to­we­go balsamic.com.pl jest Daniel Dziu­ban, pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Fir­ma Han­dlo­wa Vibes, wpi­sa­ną do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej pro­wa­dzo­nej przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki, z sie­dzi­bą w Zie­lon­kach 32–087 , ul. Gali­cyj­ska 26, NIP 738−140−51−56 , REGON 361675020 zwa­ny dalej Sprze­daw­cą.

§ 2

Korzy­sta­nie ze Skle­pu jest moż­li­we dla każ­dej oso­by mają­cej dostęp do sie­ci inter­ne­to­wej.
W celu zło­że­nia zamó­wie­nia oraz zało­że­nia Kon­ta Klien­ta wyma­ga­ne jest posia­da­nie aktyw­ne­go kon­ta pocz­ty elek­tro­nicz­nej.

§ 3

W celu zało­że­nia Kon­ta Klien­ta, użyt­kow­nik zobo­wią­za­ny jest doko­nać reje­stra­cji.
Reje­stra­cja oraz korzy­sta­nie ze Skle­pu są bez­płat­ne.

§ 4

Reje­stra­cja nie jest koniecz­na do zło­że­nia zamó­wie­nia w Skle­pie.
Warun­kiem koniecz­nym do zło­że­nia zamó­wie­nia jest poda­nie adre­su ema­il  lub/i  nume­ru tele­fo­nu.

§ 5

Zamó­wie­nia w Skle­pie moż­na skła­dać 24 godzi­ny na dobę, 7 dni w tygo­dniu, przez cały rok.

§ 6

Zamó­wie­nia zło­żo­ne w Skle­pie po godzi­nie 15:00 oraz w sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta będą reali­zo­wa­ne w cią­gu następ­ne­go dnia robo­cze­go.

§ 7

Aby doko­nać zamó­wie­nia w Skle­pie, nale­ży zatwier­dzić niniej­szy regu­la­min, w pro­ce­sie reje­stra­cji Kon­ta Klien­ta, bądź bez reje­stra­cji przed zło­że­niem zamó­wie­nia.

§ 8

Klient zawie­ra­ją­cy Umo­wę Sprze­da­ży za pośred­nic­twem Skle­pu, kom­ple­tu­je zamó­wie­nie wybie­ra­jąc pro­dukt, któ­rym jest zain­te­re­so­wa­ny. Doda­nie towa­ru do zamó­wie­nia nastę­pu­je przez wybór pole­ce­nia „Dodaj do koszy­ka” pod danym pro­duk­tem. Klient po skom­ple­to­wa­niu cało­ści zamó­wie­nia i wybra­niu spo­so­bu dosta­wy oraz for­my płat­no­ści, skła­da zamó­wie­nie przez wysła­nie for­mu­la­rza zamó­wie­nia do Sprze­daw­cy, akcep­ta­cji Regu­la­mi­nu Skle­pu oraz zatwier­dze­nie przy­ci­skiem „Kupu­ję i pła­cę”.
Przed wysła­niem zamó­wie­nia do Sprze­daw­cy, Klient jest infor­mo­wa­ny o cenie za wybra­ne pro­duk­ty oraz o kosz­tach ich dosta­wy.

§ 9

Po zło­że­niu zamó­wie­nia Sprze­daw­ca prze­sy­ła nie­zwłocz­nie infor­ma­cję na pocz­tę e-mail Klien­ta o przy­ję­ciu zamó­wie­nia oraz przy­ję­ciu go do reali­za­cji. Z chwi­lą otrzy­ma­nia przez Klien­ta powyż­szej wia­do­mo­ści e-mail, zosta­je zawar­ta Umo­wa Sprze­da­ży mię­dzy Klien­tem, a Sprze­daw­cą. Kolej­ne infor­ma­cje na temat sta­tu­su zamó­wie­nia, w tym infor­ma­cja potwier­dza­ją­ca nada­nie prze­sył­ki przez Sprze­daw­cę, będą rów­nież wysy­ła­ne pocz­tą elek­tro­nicz­ną.

§ 10

Nie­pra­wi­dło­wo wypeł­nio­ne for­mu­la­rze zamó­wie­nia nie będą roz­pa­try­wa­ne. W razie wąt­pli­wo­ści Sprze­daw­ca skon­tak­tu­je się mailo­wo lub tele­fo­nicz­nie.

§ 11

Zawie­ra­jąc umo­wę kup­na-sprze­da­ży Klient ma do wybo­ru nastę­pu­ją­ce for­my płat­no­ści:

  1.  przed­pła­ta przed wysył­ką zamó­wie­nia poprzez wyko­na­nie tra­dy­cyj­ne­go prze­le­wu na kon­to Sprze­daw­cy: 07 1950 0001 2006 0016 0570 0001 /Idea Bank/,
    na dowo­dzie wpła­ty Klient poda­je numer zamó­wie­nia oraz swo­je imię i nazwi­sko,
  2. za pobra­niem pod­czas odbio­ru prze­sył­ki Klient regu­lu­je należ­ność gotów­ko­wą kurie­ro­wi lub pra­cow­ni­ko­wi Pocz­ty Pol­skiej, lub przy odbio­rze prze­sył­ki w Pacz­ko­ma­tach InPost.
  3. kar­tą kre­dy­to­wą lub e-prze­le­wem za pomo­cą sys­te­mu Przelewy24 obsłu­gi­wa­ne­go przez Pay­Pro S.A. z sie­dzi­bą w Pozna­niu przy ul. Kanc­ler­skiej 15.
§ 12

W przy­pad­ku bra­ku towa­ru w maga­zy­nie Klient jest infor­mo­wa­ny o tym fak­cie i zwią­za­nym z tym wydłu­że­niem ter­mi­nu reali­za­cji zamó­wie­nia. Klient może nie wyra­zić zgo­dy na wydłu­że­nie cza­su reali­za­cji i cał­ko­wi­cie zre­zy­gno­wać z zamó­wie­nia bądź też tyl­ko z pozy­cji, któ­ra wydłu­ża czas reali­za­cji zamó­wie­nia.

§ 13

Potwier­dze­niem sprze­da­ży pro­duk­tu jest para­gon fiskal­ny lub fak­tu­ra sprze­da­ży, któ­ra wysta­wia­na jest na życze­nie Klien­ta.

§ 14

Kosz­ty dosta­wy są wska­zy­wa­ne w for­mu­la­rzu, w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia. Są one uza­leż­nio­ne od wybra­ne­go przez Klien­ta spo­so­bu dosta­wy oraz spo­so­bu płat­no­ści.

§ 15

Zamó­wio­ny towar zosta­nie wysła­ny pod adres wska­za­ny przez Klien­ta w prze­cią­gu 24 godzin od daty zło­że­nia zamó­wie­nia i doko­na­nia płat­no­ści, za pośred­nic­twem Pocz­ty Pol­skiej, fir­my kurier­skiej FedEx lub za pośred­nic­twem Pacz­ko­ma­tów InPost – wybór for­my dosta­wy wybie­ra Klient pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia w Skle­pie.

§ 16

Czas dosta­wy zamó­wie­nia tj. cza­su jaki upły­wa od momen­tu nada­nia prze­sył­ki przez Sprze­daw­cę do jej dostar­cze­nia do Klien­ta:

  • Czas dostar­cze­nia prze­sył­ki za pośred­nic­twem Pocz­ty Pol­skiej: 2–4 dni robo­czych
  • Czas dostar­cze­nia prze­sył­ki przez fir­mę kurier­ską FedEx: 24 godzi­ny
  • Czas dostar­cze­nia prze­sył­ki za pośred­nic­twem Pacz­ko­ma­tów InPost: 48 godzin
§ 17

Klient powi­nien spraw­dzić dorę­czo­ną prze­sył­kę w obec­no­ści dostaw­cy. W razie stwier­dze­nia ubyt­ku lub uszko­dze­nia prze­sył­ki Klient ma pra­wo żądać od Dostaw­cy spi­sa­nia wła­ści­we­go pro­to­ko­łu.

§ 18

W przy­pad­ku nie­obec­no­ści Klien­ta pod wska­za­nym przez nie­go adre­sem, poda­nym przy skła­da­niu zamó­wie­nia jako adres dosta­wy, Dostaw­ca pozo­sta­wi awi­zo lub podej­mie pró­bę kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go celem usta­le­nia ter­mi­nu, w któ­rym Klient będzie obec­ny. W przy­pad­ku zwrot­ne­go ode­sła­nia zamó­wio­ne­go towa­ru, Sprze­daw­ca skon­tak­tu­je się z Klien­tem tele­fo­nicz­nie, usta­la­jąc ponow­nie ter­min i koszt dosta­wy.

§ 19

Sprze­daw­ca zobo­wią­zu­je się dostar­czyć Klien­to­wi pro­dukt nowy, wol­ny od wad. W przy­pad­ku uszko­dze­nia towa­ru w cza­sie trans­por­tu Sprze­daw­ca zobo­wią­zu­je się wymie­nić towar wadli­wy na wol­ny od wad i zobo­wią­zu­je się do pokry­cia wyni­ka­ją­cych z tego fak­tu, dodat­ko­wych kosz­tów prze­sył­ki.

§ 20

Jeże­li sprze­da­ny Pro­dukt ma wadę Klient może odstą­pić od Umo­wy Sprze­da­ży lub zło­żyć oświad­cze­nie obni­że­nia ceny, chy­ba że Sprze­daw­ca nie­zwłocz­nie i bez nad­mier­nych nie­do­god­no­ści dla Klien­ta wymie­ni wadli­wy pro­dukt na wol­ny od wad albo wadę usu­nie. Ogra­ni­cze­nie to nie ma zasto­so­wa­nia, jeże­li pro­dukt był już wymie­nio­ny lub napra­wia­ny przez Sprze­daw­cę albo Sprze­daw­ca nie uczy­nił zadość obo­wiąz­ko­wi wymia­ny pro­duk­tu na wol­ny od wad lub usu­nię­cia wady. Obni­żo­na cena powin­na pozo­sta­wać w takiej pro­por­cji do ceny wyni­ka­ją­cej z Umo­wy Sprze­da­ży, w jakiej war­tość pro­duk­tu z wadą pozo­sta­je do war­to­ści pro­duk­tu bez wady.

§ 21

Sprze­daw­ca usto­sun­ku­je się do żąda­nia Klien­ta w zakre­sie wymia­ny pro­duk­tu, usu­nię­cia wady albo oświad­cze­nia o obni­że­niu ceny (okre­śla­ją­ce­go kwo­tę, o któ­rą cena ma być okre­ślo­na) nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni.

§ 22

Pod­sta­wa i zakres odpo­wie­dzial­no­ści Sprze­daw­cy wobec Klien­ta będą­ce­go oso­bą fizycz­ną, któ­ry naby­wa pro­dukt w celu nie­zwią­za­nym z dzia­łal­no­ścią zawo­do­wą lub gospo­dar­czą, z tytu­łu rękoj­mi za wady fizycz­ne i praw­ne pro­duk­tu są okre­ślo­ne w szcze­gól­no­ści Kodek­sem cywil­nym oraz usta­wą o pra­wach kon­su­men­ta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz.827 ze zm.)

§ 23

Klient, któ­ry zawarł Umo­wę Sprze­da­ży, może w ter­mi­nie 14 dni odstą­pić od niej bez poda­wa­nia przy­czy­ny, skła­da­jąc Sprze­daw­cy oświad­cze­nie o odstą­pie­niu wysła­ne pocz­tą elek­tro­nicz­ną na mail: kontakt@balsamic.com.pl lub listow­nie na adres:
Fir­ma Han­dlo­wa Vibes Daniel Dziu­ban , ul. Gali­cyj­ska 26, 32–087 Zie­lon­ki.
Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy wysła­nie oświad­cze­nia przed jego upły­wem.
Klient zosta­je poin­for­mo­wa­ny o jego pra­wie odstą­pie­nia od umo­wy na pod­sta­wie niniej­sze­go Regu­la­mi­nu oraz Usta­wy o pra­wach kon­su­men­ta z dnia 30 maja 2014 r.
(Dz. U. poz. 827 ze zm.)

§ 24

W razie odstą­pie­nia przez Klien­ta od umo­wy, umo­wa jest uwa­ża­na za nie­za­war­tą, a Klient zobo­wią­za­ny jest zwró­cić nie­zwłocz­nie pro­dukt do Sprze­daw­cy , nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od daty odstą­pie­nia od umo­wy.

§ 25

Klient pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści zwra­ca­ne­go pro­duk­tu, któ­re jest skut­kiem korzy­sta­nia z nie­go w spo­sób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia pro­duk­tu. Jeże­li Klient doko­nał jakich­kol­wiek przed­płat, nale­żą się od nich odset­ki usta­wo­we od daty doko­na­nia przed­pła­ty.

§ 26

Sprze­daw­ca ma obo­wią­zek nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia Klien­ta o odstą­pie­niu od Umo­wy sprze­da­ży, zwró­cić mu wszyst­kie doko­na­ne przez nie­go płat­no­ści, w tym koszt dosta­wy towa­ru do Klien­ta.

§ 27

Sprze­daw­ca może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści otrzy­ma­nych od Klien­ta do chwi­li otrzy­ma­nia z powro­tem pro­duk­tu lub dostar­cze­nia przez Klien­ta dowo­du ode­sła­nia pro­duk­tu. W wypad­ku odstą­pie­nia Klient pono­si tyl­ko bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu towa­ru do Sprze­daw­cy.

§ 28

Sprze­daw­ca doko­na zwro­tu płat­no­ści przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu płat­no­ści, jakie­go użył Klient, chy­ba że wyra­ził on zgo­dę na inny spo­sób zwro­tu, któ­ry nie wią­że się dla nie­go z żad­ny­mi kosz­ta­mi.

§ 29

Sprze­daw­ca zobo­wią­zu­je się do ochro­ny danych oso­bo­wych zgod­nie z usta­wą „O ochro­nie danych oso­bo­wych”. Zgod­nie z tą usta­wą Klient skle­pu ma pra­wo do wglą­du w swo­je dane, do ich popra­wia­nia oraz wnie­sie­nia żąda­nia o zaprze­sta­niu ich wyko­rzy­sty­wa­nia.

§ 30

Regu­la­min wcho­dzi w życie od dnia 11.11.2015r.

 

DEFI­NI­CJE:

KLIENT stro­na zama­wia­ją­ca lub zamie­rza­ją­ca zamó­wić pro­duk­ty
KON­TO KLIEN­TA – Pod­stro­na Skle­pu Inter­ne­to­we­go, w ramach któ­rej gro­ma­dzo­ne są infor­ma­cje m.in. o zamó­wie­niach Klien­ta w Skle­pie
SPRZE­DAW­CA – Daniel  Dziu­ban pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą FH Vibes Daniel Dziu­ban (adres miej­sca pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści i adres do kore­spon­den­cji: ul. Gali­cyj­ska 26, 32–087 Zie­lon­ki) wpi­sa­ną do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej pro­wa­dzo­nej przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki, NIP 738−140−51−56, REGON 361675020, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej: kontakt@balsamic.com.pl, tel. kon­tak­to­wy +48 739266486

REGU­LA­MIN – niniej­szy regu­la­min Skle­pu Inter­ne­to­we­go.

SKLEP – Sklep Inter­ne­to­wy Sprze­daw­cy dostęp­ny pod adre­sem inter­ne­to­wym https://balsamic.com.pl

UMO­WA SPRZE­DA­ŻY – umo­wa sprze­da­ży pro­duk­tu zawar­ta mię­dzy Klien­tem, a Sprze­daw­cą za pośred­nic­twem Skle­pu Inter­ne­to­we­go;

DOSTAW­CA – pra­cow­nik Pocz­ty Pol­skiej lub fir­my kurier­skiej FedEx.