Regulamin sklepu


Regulamin sklepu internetowego Balsamic

Okre­śla­ją­cy m.in. zasa­dy zawie­ra­nia umów sprze­da­ży poprzez sklep, zawie­ra­ją­cy naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o Sprze­daw­cy, skle­pie oraz o pra­wach Kon­su­men­ta.

SPIS TRE­ŚCI
§ 1 Defi­ni­cje
§ 2 Kon­takt ze Sprze­daw­cą
§ 3 Wymo­gi tech­nicz­ne
§ 4 Zaku­py w Skle­pie
§ 5 Płat­no­ści
§ 6 Reali­za­cja zamó­wie­nia
§ 7 Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy
§ 8 Wyjąt­ki od pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy
§ 9 Rekla­ma­cje
§ 10 Dane oso­bo­we
§ 11 Zastrze­że­nia
Załącz­nik nr 1: Wzór for­mu­la­rza odstą­pie­nia od umo­wy

§ 1 DEFINICJE

Dni robo­cze – dni od ponie­dział­ku do piąt­ku za wyjąt­kiem dni usta­wo­wo wol­nych od pra­cy.
Kon­to – ure­gu­lo­wa­na odręb­nym regu­la­mi­nem nie­od­płat­na funk­cja Skle­pu (usłu­ga świad­czo­na dro­gą elek­tro­nicz­ną), dzię­ki któ­rej Kupu­ją­cy może zało­żyć w Skle­pie swo­je indy­wi­du­al­ne Kon­to.
Kon­su­ment – Kon­su­ment w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su cywil­ne­go.
Kupu­ją­cy – każ­dy pod­miot Kupu­ją­cy w Skle­pie.
Regu­la­min – niniej­szy regu­la­min.
Sklep – sklep inter­ne­to­wy Bal­sa­mic pro­wa­dzo­ny przez Sprze­daw­cę pod adre­sem balsamic.com.pl.
Sprze­daw­caDANIEL PIOTR DZIU­BAN, przed­się­bior­ca pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Daniel Dziu­ban VIBES, wpi­sa­ny do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej pro­wa­dzo­nej przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki i pro­wa­dze­nia Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, NIP 7381405156 , nr REGON 361675020, ul. Gali­cyj­ska 26, 32–087 Zie­lon­ki .

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocz­to­wy: ul. Gali­cyj­ska 26, 32–087 Zie­lon­ki
 2. Adres e-mail: kontakt@balsamic.com.pl
 3. Tele­fon: +48 739 266 486

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia Skle­pu potrzeb­ne jest:
  • Urzą­dze­nie z dostę­pem do Inter­ne­tu
  • Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa obsłu­gu­ją­ca Java­Script oraz pli­ki cookies.
 2. Dla zło­że­nia zamó­wie­nia w Skle­pie, poza wymo­ga­mi okre­ślo­ny­mi w ust. 1, nie­zbęd­ne jest aktyw­ne kon­to e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towa­rów widocz­ne w Skle­pie są cał­ko­wi­ty­mi cena­mi za towar, w tym zawie­ra­ją poda­tek VAT.
 2. Sprze­daw­ca zwra­ca uwa­gę, że na cał­ko­wi­tą cenę zamó­wie­nia skła­da­ją się wska­za­ne w Skle­pie: cena za towar oraz, jeśli w danym przy­pad­ku ma to zasto­so­wa­nie, kosz­ty dosta­wy towa­ru.
 3. Wybra­ny do kupie­nia towar nale­ży dodać do koszy­ka w Skle­pie.
 4. Następ­nie Kupu­ją­cy wybie­ra z dostęp­nych w Skle­pie: spo­sób dosta­wy towa­ru oraz meto­dę płat­no­ści za zamó­wie­nie, a tak­że poda­je dane nie­zbęd­ne do zre­ali­zo­wa­nia zło­żo­ne­go zamó­wie­nia.
 5. Zamó­wie­nie zosta­je zło­żo­ne w momen­cie potwier­dze­nia jego tre­ści i zaak­cep­to­wa­nia Regu­la­mi­nu przez Kupu­ją­ce­go.
 6. Zło­że­nie zamó­wie­nia jest toż­sa­me z zawar­ciem umo­wy sprze­da­ży pomię­dzy Kupu­ją­cym a Sprze­daw­cą.
 7. Sprze­daw­ca prze­ka­że Kon­su­men­to­wi potwier­dze­nie zawar­cia umo­wy sprze­da­ży na trwa­łym nośni­ku naj­póź­niej w momen­cie dostar­cze­nia towa­ru.
 8. Kupu­ją­cy może zare­je­stro­wać się w Skle­pie tj. zało­żyć w nim Kon­to lub doko­ny­wać zaku­pów bez reje­stra­cji poprzez poda­wa­nie swo­ich danych przy każ­dym ewen­tu­al­nym zamó­wie­niu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za zło­żo­ne zamó­wie­nie moż­na zapła­cić, w zależ­no­ści od wybo­ru Kupu­ją­ce­go:
  1. Zwy­kłym prze­le­wem na rachu­nek ban­ko­wy Sprze­daw­cy.
  2. Za pomo­cą kar­ty płat­ni­czej:
   • Visa
   • Visa Elec­tron
   • Master­Card
   • Master­Card Elec­tro­nic
   • Maestro
  3. Za pośred­nic­twem plat­for­my płat­ni­czej:
   • Przelewy24
  4. Za pobra­niem, tj. gotów­ką w momen­cie dostar­cze­nia towa­ru do Kupu­ją­ce­go.
  5. Gotów­ką w momen­cie odbio­ru oso­bi­ste­go towa­ru.
 2. W przy­pad­ku wybra­nia przez Kupu­ją­ce­go płat­no­ści z góry, za zamó­wie­nie nale­ży zapła­cić w ter­mi­nie 3 Dni robo­czych od zło­że­nia zamó­wie­nia.
 3. Sprze­daw­ca infor­mu­je, że w przy­pad­ku nie­któ­rych metod płat­no­ści, ze wzglę­du na ich spe­cy­fi­kę, opła­ce­nie zamó­wie­nia tą meto­dą jest moż­li­we wyłącz­nie bez­po­śred­nio po zło­że­niu zamó­wie­nia.
 4. Kupu­ją­cy doko­nu­jąc zaku­pów w Skle­pie akcep­tu­je sto­so­wa­nie fak­tur elek­tro­nicz­nych przez Sprze­daw­cę. Kupu­ją­cy ma pra­wo wyco­fać swo­ją akcep­ta­cję.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprze­daw­ca jest obo­wią­za­ny do dostar­cze­nia towa­ru bez wad.
 2. Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia wyno­si 2–4 dni robo­cze.
 3. W przy­pad­ku, gdy Kupu­ją­cy wybrał płat­ność z góry za zamó­wie­nie, Sprze­daw­ca przy­stą­pi do reali­za­cji zamó­wie­nia po jego opła­ce­niu.
 4. W sytu­acji, gdy w ramach jed­ne­go zamó­wie­nia Kupu­ją­cy zaku­pił towa­ry o róż­nym ter­mi­nie reali­za­cji, zamó­wie­nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne w ter­mi­nie wła­ści­wym dla towa­ru o naj­dłuż­szym ter­mi­nie.
 5. Towar dostar­cza­ny jest wyłącz­nie na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.
 6. Towa­ry zaku­pio­ne w Skle­pie dostar­cza­ne są w zależ­no­ści od tego jaką meto­dę dosta­wy wybrał Kupu­ją­cy:
  1. Za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej
  2. Za pośred­nic­twem Pocz­ty Pol­skiej
  3. Do pacz­ko­ma­tów InPost
 7. Kupu­ją­cy może ode­brać towar oso­bi­ście w sie­dzi­bie fir­my po wcze­śniej­szym tele­fo­nicz­nym umó­wie­niu godzi­ny odbio­ru.
 8. W przy­pad­ku wybra­nia odbio­ru oso­bi­ste­go przez Kupu­ją­ce­go, towar będzie goto­wy do odbio­ru we wska­za­nym ter­mi­nie reali­za­cji zamó­wie­nia, a w przy­pad­ku gdy Sprze­daw­ca wska­zał ter­min wysła­nia towa­ru – w tym ter­mi­nie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kon­su­ment ma pra­wo odstą­pić od umo­wy zawar­tej ze Sprze­daw­cą za pośred­nic­twem Skle­pu, z zastrze­że­niem § 8 Regu­la­mi­nu, w ter­mi­nie 14 dni bez poda­nia jakiej­kol­wiek przy­czy­ny.
 2. Ter­min do odstą­pie­nia od umo­wy wyga­sa po upły­wie 14 dni od dnia:
  1. W któ­rym Kon­su­ment wszedł w posia­da­nie towa­ru lub w któ­rym oso­ba trze­cia inna niż prze­woź­nik i wska­za­na przez Kon­su­men­ta weszła w posia­da­nie tego towa­ru.
  2. W któ­rym Kon­su­ment wszedł w posia­da­nie ostat­niej z rze­czy lub w któ­rym oso­ba trze­cia, inna niż prze­woź­nik i wska­za­na przez Kon­su­men­ta, weszła w posia­da­nie ostat­niej z rze­czy w przy­pad­ku umo­wy zobo­wią­zu­ją­cej do prze­nie­sie­nia wła­sno­ści wie­lu rze­czy, któ­re dostar­cza­ne są osob­no.
  3. Zawar­cia umo­wy – w przy­pad­ku umo­wy o dostar­cze­nie tre­ści cyfro­wych.
 3. Aby Kon­su­ment mógł sko­rzy­stać z pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy musi poin­for­mo­wać Sprze­daw­cę, korzy­sta­jąc z danych poda­nych w § 2 Regu­la­mi­nu, o swo­jej decy­zji o odstą­pie­niu od umo­wy w dro­dze jed­no­znacz­ne­go oświad­cze­nia (na przy­kład pismo wysła­ne pocz­tą lub infor­ma­cja prze­ka­za­na pocz­tą elek­tro­nicz­ną).
 4. Kon­su­ment może sko­rzy­stać z wzo­ru for­mu­la­rza odstą­pie­nia od umo­wy umiesz­czo­ne­go na koń­cu Regu­la­mi­nu, jed­nak nie jest to obo­wiąz­ko­we.
 5. Aby zacho­wać ter­min do odstą­pie­nia od umo­wy wystar­czy, że Kon­su­ment wyśle infor­ma­cję doty­czą­cą wyko­na­nia przy­słu­gu­ją­ce­go mu pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy.SKUT­KI ODSTĄ­PIE­NIA OD UMO­WY
 6. W przy­pad­ku odstą­pie­nia od zawar­tej umo­wy Sprze­daw­ca zwra­ca Kon­su­men­to­wi wszyst­kie otrzy­ma­ne od nie­go płat­no­ści, w tym kosz­ty dostar­cze­nia towa­ru (z wyjąt­kiem dodat­ko­wych kosz­tów wyni­ka­ją­cych z wybra­ne­go przez Kon­su­men­ta spo­so­bu dostar­cze­nia inne­go niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dostar­cze­nia ofe­ro­wa­ny przez Sprze­daw­cę), nie­zwłocz­nie, a w każ­dym przy­pad­ku nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym Sprze­daw­ca został poin­for­mo­wa­ny o decy­zji Kon­su­men­ta o wyko­na­niu pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy.
 7. Zwro­tu płat­no­ści Sprze­daw­ca doko­na przy uży­ciu takich samych spo­so­bów płat­no­ści, jakie zosta­ły przez Kon­su­men­ta uży­te w pier­wot­nej trans­ak­cji, chy­ba że Kon­su­ment zgo­dzi się na inne roz­wią­za­nie, w każ­dym przy­pad­ku Kon­su­ment nie ponie­sie żad­nych opłat w związ­ku z tym zwro­tem.
 8. Sprze­daw­ca może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści do cza­su otrzy­ma­nia towa­ru lub do cza­su dostar­cze­nia mu dowo­du jego ode­sła­nia, w zależ­no­ści od tego, któ­re zda­rze­nie nastą­pi wcze­śniej.
 9. Sprze­daw­ca pro­si o zwra­ca­nie towa­ru na adres: ul. Gali­cyj­ska 26, 32–087 Zie­lon­ki nie­zwłocz­nie, a w każ­dym razie nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym Kon­su­ment poin­for­mo­wał Sprze­daw­cę o odstą­pie­niu od umo­wy sprze­da­ży. Ter­min jest zacho­wa­ny, jeże­li Kon­su­ment ode­śle towar przed upły­wem ter­mi­nu 14 dni.
 10. Kon­su­ment pono­si bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu towa­ru.
 11. Kon­su­ment odpo­wia­da tyl­ko za zmniej­sze­nie war­to­ści towa­ru wyni­ka­ją­ce z korzy­sta­nia z nie­go w spo­sób inny niż było to koniecz­ne do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia towa­ru.
 12. Jeśli towar ze wzglę­du na swój cha­rak­ter nie może zostać ode­sła­ny w zwy­kłym try­bie pocz­tą Kon­su­ment rów­nież będzie musiał ponieść bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu towa­rów. O sza­co­wa­nej wyso­ko­ści tych kosz­tów Kon­su­ment zosta­nie poin­for­mo­wa­ny przez Sprze­daw­cę w opi­sie towa­ru w Skle­pie lub pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia.
 13. W przy­pad­ku wystą­pie­nia koniecz­no­ści zwro­tu środ­ków za trans­ak­cję doko­na­ną przez Kon­su­men­ta kar­tą płat­ni­czą, Sprze­daw­ca doko­na zwro­tu na rachu­nek ban­ko­wy przy­pi­sa­ny do tej kar­ty płat­ni­czej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość nie przy­słu­gu­je Kon­su­men­to­wi w odnie­sie­niu do umo­wy:
  1. W któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wa­na, wypro­du­ko­wa­na według spe­cy­fi­ka­cji Kon­su­men­ta lub słu­żą­ca zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb.
  2. W któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz ule­ga­ją­ca szyb­kie­mu zepsu­ciu lub mają­ca krót­ki ter­min przy­dat­no­ści do uży­cia.
  3. W któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz dostar­cza­na w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, któ­rej po otwar­ciu opa­ko­wa­nia nie moż­na zwró­cić ze wzglę­du na ochro­nę zdro­wia lub ze wzglę­dów higie­nicz­nych, jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostar­cze­niu.
  4. W któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są rze­czy, któ­re po dostar­cze­niu, ze wzglę­du na swój cha­rak­ter, zosta­ją nie­roz­łącz­nie połą­czo­ne z inny­mi rze­cza­mi.
  5. W któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są nagra­nia dźwię­ko­we lub wizu­al­ne albo pro­gra­my kom­pu­te­ro­we dostar­cza­ne w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostar­cze­niu.
  6. O dostar­cza­nie dzien­ni­ków, perio­dy­ków lub cza­so­pism, z wyjąt­kiem umo­wy o pre­nu­me­ra­tę.
  7. W któ­rej cena lub wyna­gro­dze­nie zale­ży od wahań na ryn­ku finan­so­wym, nad któ­ry­mi przed­się­bior­ca nie spra­wu­je kon­tro­li, i któ­re mogą wystą­pić przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy.
  8. O dostar­cza­nie tre­ści cyfro­wych, któ­re nie są zapi­sa­ne na nośni­ku mate­rial­nym, jeże­li speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za wyraź­ną zgo­dą Kon­su­men­ta przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy i po poin­for­mo­wa­niu go przez przed­się­bior­cę o utra­cie pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy.
 2. Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość nie przy­słu­gu­je pod­mio­to­wi inne­mu niż Kon­su­ment.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przy­pad­ku wystą­pie­nia wady towa­ru Kupu­ją­cy ma moż­li­wość rekla­mo­wa­nia wadli­we­go towa­ru na pod­sta­wie ure­gu­lo­wa­nej w Kodek­sie cywil­nym rękoj­mi lub gwa­ran­cji, o ile gwa­ran­cja zosta­ła udzie­lo­na.
 2. Korzy­sta­jąc z rękoj­mi Kupu­ją­cy może, na zasa­dach oraz w ter­mi­nach okre­ślo­nych w Kodek­sie cywil­nym:
  1. Zło­żyć oświad­cze­nie o obni­że­niu ceny
  2. Przy wadzie istot­nej – zło­żyć oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy
  3. Żądać wymia­ny rze­czy na wol­ną od wad
  4. Żądać usu­nię­cia wady
 3. Sprze­daw­ca pro­si o skła­da­nie rekla­ma­cji na pod­sta­wie rękoj­mi na adres pocz­to­wy lub elek­tro­nicz­ny wska­za­ny w § 2 Regu­la­mi­nu.
 4. Jeśli oka­że się, że dla roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji koniecz­ne jest dostar­cze­nie rekla­mo­wa­ne­go towa­ru do Sprze­daw­cy, Kupu­ją­cy jest zobo­wią­za­ny do dostar­cze­nia tego towa­ru, w przy­pad­ku Kon­su­men­ta na koszt Sprze­daw­cy, na adres ul. Gali­cyj­ska 26, 32–087 Zie­lon­ki.
 5. Jeśli na towar zosta­ła udzie­lo­na dodat­ko­wo gwa­ran­cja, infor­ma­cja o niej, a tak­że o jej warun­kach, jest dostęp­na w opi­sie pro­duk­tu w Skle­pie.
 6. Rekla­ma­cje doty­czą­ce dzia­ła­nia Skle­pu nale­ży kie­ro­wać na adres e-mail wska­za­ny w § 2 Regu­la­mi­nu.
 7. Roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji przez Sprze­daw­cę nastą­pi w ter­mi­nie do 14 dni.POZA­SĄ­DO­WE SPO­SO­BY ROZ­PA­TRY­WA­NIA REKLA­MA­CJI I DOCHO­DZE­NIA ROSZ­CZEŃ
 8. W przy­pad­ku, gdy postę­po­wa­nie rekla­ma­cyj­ne nie przy­nie­sie ocze­ki­wa­ne­go przez Kon­su­men­ta rezul­ta­tu, Kon­su­ment może sko­rzy­stać m.in. z:
  1. Media­cji pro­wa­dzo­nej przez wła­ści­wy tere­no­wo Woje­wódz­ki Inspek­to­rat Inspek­cji Han­dlo­wej, do któ­re­go nale­ży się zwró­cić z wnio­skiem o media­cję. Co do zasa­dy postę­po­wa­nie jest bez­płat­ne. Wykaz Inspek­to­ra­tów znaj­du­je się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomo­cy wła­ści­we­go tere­no­wo sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go dzia­ła­ją­ce­go przy Woje­wódz­kim Inspek­to­ra­cie Inspek­cji Han­dlo­wej, do któ­re­go nale­ży zło­żyć wnio­sek o roz­pa­trze­nie spra­wy przed sądem polu­bow­nym. Co do zasa­dy postę­po­wa­nie jest bez­płat­ne. Wykaz sądów dostęp­ny jest pod adre­sem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bez­płat­nej pomo­cy miej­skie­go lub powia­to­we­go rzecz­ni­ka Kon­su­men­tów.
  4. Inter­ne­to­wej plat­for­my ODR dostęp­nej pod adre­sem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych przez Kupu­ją­ce­go pod­czas korzy­sta­nia ze Skle­pu jest Sprze­daw­ca.
 2. Dane oso­bo­we Kupu­ją­ce­go prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie umo­wy i w celu jej reali­za­cji, zgod­nie z zasa­da­mi okre­ślo­ny­mi w ogól­nym roz­po­rzą­dze­niu Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) o ochro­nie danych (RODO). Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych przez Sprze­daw­cę zawie­ra poli­ty­ka pry­wat­no­ści zamiesz­czo­na w Skle­pie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zaka­za­ne jest dostar­cza­nie przez Kupu­ją­ce­go tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym.
 2. Każ­do­ra­zo­wo skła­da­ne w Skle­pie zamó­wie­nie sta­no­wi odręb­ną umo­wę sprze­da­ży i wyma­ga osob­nej akcep­ta­cji regu­la­mi­nu. Umo­wa zawie­ra­na jest na czas i w celu reali­za­cji zamó­wie­nia.
 3. Umo­wy zawie­ra­ne na pod­sta­wie niniej­sze­go regu­la­mi­nu zawie­ra­ne są w języ­ku pol­skim.
 4. W przy­pad­ku ewen­tu­al­ne­go spo­ru z Kupu­ją­cym nie­bę­dą­cym Kon­su­men­tem sądem wła­ści­wym będzie sąd wła­ści­wy dla sie­dzi­by Sprze­daw­cy.
 5. Żad­ne z posta­no­wień niniej­sze­go regu­la­mi­nu nie wyłą­cza lub w żad­nym stop­niu nie ogra­ni­cza upraw­nień Kon­su­men­ta wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa.
 6. Posta­no­wie­nia doty­czą­ce towa­rów sto­su­je się odpo­wied­nio do tre­ści cyfro­wych, o ile Regu­la­min nie okre­śla tych kwe­stii odręb­nie.

Załącz­nik nr 1 do Regu­la­mi­nu

Poni­żej znaj­du­je się wzór for­mu­la­rza odstą­pie­nia od umo­wy, z któ­re­go Kon­su­ment może, ale nie musi sko­rzy­stać:

WZÓR FOR­MU­LA­RZA ODSTĄ­PIE­NIA OD UMO­WY
(for­mu­larz ten nale­ży wypeł­nić i ode­słać tyl­ko w przy­pad­ku chę­ci odstą­pie­nia od umo­wy)

Daniel Dziu­ban VIBES
ul. Gali­cyj­ska 26, 32–087 Zie­lon­ki adres e-mail: shop@hemplife.com.pl

- Ja/My(*) .….….….….….….….….….….….….….….….….…. niniej­szym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstą­pie­niu od umo­wy sprze­da­ży nastę­pu­ją­cych rze­czy(*) / o świad­cze­nie nastę­pu­ją­cej usłu­gi(*) / o dostar­cza­nie tre­ści cyfro­wych w posta­ci(*):

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

- Data zawar­cia umo­wy(*)/odbioru(*) .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..

- Imię i nazwi­sko Kon­su­men­ta (-ów): .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..

- Adres Kon­su­men­ta (-ów): .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
Pod­pis Kon­su­men­ta
(tyl­ko jeże­li for­mu­larz jest prze­sy­ła­ny w wer­sji papie­ro­wej)

Data .….….….….….….….….….….…

(*) Nie­po­trzeb­ne skre­ślić.

Regulamin konta

Regu­la­min kon­ta w skle­pie Bal­sa­mic.

SPIS TRE­ŚCI
§ 1 Defi­ni­cje
§ 2 Kon­takt ze Sprze­daw­cą
§ 3 Wymo­gi tech­nicz­ne
§ 4 Kon­to
§ 5 Rekla­ma­cje
§ 6 Dane oso­bo­we
§ 7 Zastrze­że­nia

§ 1 DEFINICJE

Kon­to – ure­gu­lo­wa­na w niniej­szym regu­la­mi­nie nie­od­płat­na funk­cja Skle­pu (usłu­ga), dzię­ki któ­rej Kupu­ją­cy może zało­żyć w Skle­pie swo­je indy­wi­du­al­ne Kon­to.
Kupu­ją­cy – każ­dy pod­miot Kupu­ją­cy w Skle­pie.
Sklep – sklep inter­ne­to­wy Bal­sa­mic pro­wa­dzo­ny przez Sprze­daw­cę pod adre­sem balsamic.com.pl
Sprze­daw­caDANIEL PIOTR DZIU­BAN, przed­się­bior­ca pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Daniel Dziu­ban VIBES, wpi­sa­ny do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej pro­wa­dzo­nej przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki i pro­wa­dze­nia Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, NIP 7381405156 , nr REGON 361675020, ul. Gali­cyj­ska 26, 32–087 Zie­lon­ki .

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocz­to­wy: ul. Gali­cyj­ska 26, 32–087 Zie­lon­ki
 2. Adres e-mail: kontakt@balsamic.com.pl
 3. Tele­fon: +48 739 266 486

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia i zało­że­nia Kon­ta potrzeb­ne jest:
  • Aktyw­ne kon­to e-mail
  • Urzą­dze­nie z dostę­pem do Inter­ne­tu
  • Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa obsłu­gu­ją­ca Java­Script i pli­ki cookies

§ 4 KONTO

 1. Zało­że­nie Kon­ta jest cał­ko­wi­cie dobro­wol­ne i zależ­ne od woli Kupu­ją­ce­go.
 2. Kon­to daje Kupu­ją­ce­mu dodat­ko­we moż­li­wo­ści, takie jak: prze­glą­da­nie histo­rii zamó­wień zło­żo­nych przez Kupu­ją­ce­go w Skle­pie, spraw­dze­nie sta­tu­su zamó­wie­nia czy samo­dziel­na edy­cja danych Kupu­ją­ce­go.
 3. W celu zało­że­nia Kon­ta nale­ży wypeł­nić sto­sow­ny for­mu­larz w Skle­pie.
 4. W momen­cie zało­że­nia Kon­ta zawie­ra­na jest na czas nie­okre­ślo­ny pomię­dzy Kupu­ją­cym a Sprze­daw­cą umo­wa w zakre­sie pro­wa­dze­nia Kon­ta na zasa­dach wska­za­nych w Regu­la­mi­nie.
 5. Kupu­ją­cy może bez pono­sze­nia jakich­kol­wiek kosz­tów w każ­dym cza­sie zre­zy­gno­wać z Kon­ta.
 6. W celu doko­na­nia rezy­gna­cji z Kon­ta nale­ży wysłać swo­ją rezy­gna­cję do Sprze­daw­cy na adres e-mail: kontakt@balsamic.com.pl, cze­go skut­kiem będzie nie­zwłocz­ne usu­nię­cie Kon­ta oraz roz­wią­za­nie umo­wy w zakre­sie pro­wa­dze­nia Kon­ta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Rekla­ma­cje doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia Kon­ta nale­ży kie­ro­wać na adres e-mail kontakt@balsamic.com.pl .
 2. Roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji przez Sprze­daw­cę nastą­pi w ter­mi­nie do 14 dni.POZA­SĄ­DO­WE SPO­SO­BY ROZ­PA­TRY­WA­NIA REKLA­MA­CJI I DOCHO­DZE­NIA ROSZ­CZEŃ
 3. W przy­pad­ku gdy postę­po­wa­nie rekla­ma­cyj­ne nie przy­nie­sie ocze­ki­wa­ne­go przez Kon­su­men­ta rezul­ta­tu Kon­su­ment może sko­rzy­stać m.in. z:
  1. Media­cji pro­wa­dzo­nej przez wła­ści­wy tere­no­wo Woje­wódz­ki Inspek­to­rat Inspek­cji Han­dlo­wej, do któ­re­go nale­ży się zwró­cić z wnio­skiem o media­cję. Co do zasa­dy postę­po­wa­nie jest bez­płat­ne. Wykaz Inspek­to­ra­tów znaj­du­je się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomo­cy wła­ści­we­go tere­no­wo sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go dzia­ła­ją­ce­go przy Woje­wódz­kim Inspek­to­ra­cie Inspek­cji Han­dlo­wej, do któ­re­go nale­ży zło­żyć wnio­sek o roz­pa­trze­nie spra­wy przed sądem polu­bow­nym. Co do zasa­dy postę­po­wa­nie jest bez­płat­ne. Wykaz sądów dostęp­ny jest pod adre­sem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Inter­ne­to­wej plat­for­my ODR dostęp­nej pod adre­sem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych przez Kupu­ją­ce­go pod­czas korzy­sta­nia ze Skle­pu jest Sprze­daw­ca.
 2. Dane oso­bo­we Kupu­ją­ce­go prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie umo­wy i w celu jej reali­za­cji, zgod­nie z zasa­da­mi okre­ślo­ny­mi w ogól­nym roz­po­rzą­dze­niu Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) o ochro­nie danych (RODO). Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych przez Sprze­daw­cę zawie­ra poli­ty­ka pry­wat­no­ści zamiesz­czo­na w Skle­pie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zaka­za­ne jest dostar­cza­nie przez Kupu­ją­ce­go tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym.
 2. Umo­wa w zakre­sie pro­wa­dze­nia Kon­ta zawie­ra­na jest w języ­ku pol­skim.
 3. W przy­pad­ku zaist­nie­nia waż­nych przy­czyn, o któ­rych mowa w ust. 4, Sprze­daw­ca ma pra­wo do zmia­ny niniej­sze­go regu­la­mi­nu Kon­ta.
 4. Waż­ny­mi przy­czy­na­mi, o któ­rych mowa w ust. 3 są:
  1. koniecz­ność dosto­so­wa­nia Skle­pu do prze­pi­sów pra­wa mają­cych zasto­so­wa­nie do dzia­łal­no­ści Skle­pu
  2. popra­wa bez­pie­czeń­stwa świad­czo­nej usłu­gi
  3. zmia­na funk­cjo­nal­no­ści Kon­ta wyma­ga­ją­ca mody­fi­ka­cji regu­la­mi­nu Kon­ta.
 5. Kupu­ją­cy zosta­nie poin­for­mo­wa­ny o pla­no­wa­nej zmia­nie regu­la­mi­nu Kon­ta co naj­mniej na 7 dni przed wpro­wa­dze­niem zmia­ny w życie za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści e-mail wysła­nej na przy­pi­sa­ny do Kon­ta adres.
 6. W przy­pad­ku gdy Kupu­ją­cy nie wyra­zi akcep­ta­cji dla pla­no­wa­nej zmia­ny, powi­nien poin­for­mo­wać o tym Sprze­daw­cę poprzez wysła­nie odpo­wied­niej wia­do­mo­ści na adres e-mail Sprze­daw­cy kontakt@balsamic.com.pl, cze­go skut­kiem będzie roz­wią­za­nie umo­wy w zakre­sie pro­wa­dze­nia Kon­ta z chwi­lą wej­ścia w życie pla­no­wa­nej zmia­ny lub wcze­śniej, jeśli Kupu­ją­cy zgło­si takie żąda­nie.
 7. W sytu­acji gdy Kupu­ją­cy nie wyra­zi sprze­ci­wu dla pla­no­wa­nej zmia­ny do chwi­li wej­ścia jej w życie przyj­mu­je się, że akcep­tu­je ją, co nie sta­no­wi żad­nej prze­szko­dy do roz­wią­za­nia umo­wy w przy­szło­ści.
 8. W przy­pad­ku ewen­tu­al­ne­go spo­ru z Kupu­ją­cym nie będą­cym Kon­su­men­tem sądem wła­ści­wym będzie sąd wła­ści­wy dla sie­dzi­by Sprze­daw­cy.
 9. Żad­ne z posta­no­wień niniej­sze­go regu­la­mi­nu nie wyłą­cza lub w żad­nym stop­niu nie ogra­ni­cza upraw­nień Kon­su­men­ta wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa.