Sklep Balsamic – naturalne produkty z konopi medycznych, suplementy diety

Wie­rzysz w praw­dzi­wość wyra­że­nia „w zdro­wym cie­le, zdro­wy duch”? Jeże­li tak, to pro­duk­ty dostęp­ne w naszym skle­pie inter­ne­to­wym na pew­no odpo­wie­dzą na Two­je potrze­by. Pro­po­nu­je­my bowiem tyl­ko natu­ral­ne pro­duk­ty, któ­re wyka­zu­ją świet­ne dzia­ła­nie pie­lę­gnu­ją­ce, anty­bak­te­ryj­ne oraz prze­ciw­za­pal­ne. Na naszych wir­tu­al­nych pół­kach znaj­du­ją się zio­ło­we pasty bez szko­dli­we­go flu­oru, natu­ral­ne kre­my prze­ciw­trą­dzi­ko­we, żele łago­dzą­ce na bóle mię­śni i sta­wów, a tak­że sze­ro­ki wybór suple­men­tów die­ty DuoLi­fe. Pro­po­nu­je­my m.in. pre­pa­ra­ty na migre­no­we bóle gło­wy, na zdro­we mię­śnie i sta­wy, a tak­że cho­le­ste­rol i wie­le innych.

Sta­wia­my na pro­duk­ty zio­ło­we, ponie­waż wie­rzy­my, że skład­ni­ki natu­ral­ne mają naj­lep­szy wpływ na ludz­ki orga­nizm. Doce­nia­my dzia­ła­nie natu­ral­ne­go ole­ju konop­ne­go, dla­te­go w naszym asor­ty­men­cie znaj­dziesz nie tyl­ko bal­sa­my do cia­ła i kre­my do twa­rzy z tym skład­ni­kiem, ale rów­nież wody toa­le­to­we i kro­ple wyko­rzy­sty­wa­ne w lecze­niu padacz­ki, nowo­two­rów i innych cho­rób. Ser­decz­nie zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z naszym asor­ty­men­tem – znaj­dziesz w nim nie­spo­ty­ka­ne nigdzie indziej pro­duk­ty, któ­re zachwy­cą Cię swo­im skła­dem i dzia­ła­niem.

Kate­go­rie pro­duk­tów
 • Wszyst­kie
 • Powiew orien­tu
 • Konop­ny Raj
 • suple­ment DuoLi­fe
 • Zio­ło­we pasty do zębów
Pro­du­cent
 • Wszyst­kie
 • Dabur
 • DuoLi­fe Suple­men­ty Die­ty
 • India Cosme­tics
Typ pro­duk­tu
 • Wszyst­kie
 • Lecz­ni­cze kono­pie
 • Do cia­ła
 • Do rąk
 • Do twa­rzy
 • Do oczu
 • Do ust
 • Do wło­sów
 • Do stóp
 • Bal­sam
 • Krem
 • Kro­ple
 • Masecz­ka
 • Maść
 • Mydło
 • Nasio­na
 • Ole­jek
 • Pasta do zębów
 • Per­fu­my
 • Pomad­ka
 • Serum
 • Szam­pon
Sor­tuj według 
 • Data
 • Cena
 • Ilość na sta­nie
Loading…
Wię­cej pro­duk­tów (13)