Zadbaj o swoje zdrowie


Żyjemy aktualnie w bardzo ciekawych czasach. Z jednej strony mamy niesamowity rozwój technologii, gwarantujący nam wygodę, szybkość przepływu informacji i wiele rozwiązań, dzięki którym żyje się nam łatwiej, ale czy lepiej?!
Myślę,że niekoniecznie.
Biorąc pod uwagę ciągły rozwój na niemal każdej płaszczyźnie życia, wydawać by się mogło,że ludzie powinny być coraz zdrowsi, coraz silniejsi, i powinni żyć ponad 100lat w szczęściu i pomyślności.
Pomimo faktu, że średnia długość życia stale się zwiększa, to z rosnącym niepokojem obserwujemy zjawisko coraz większych problemów ze zdrowiem wśród naszych przyjaciół, oraz bliższych i dalszych znajomych.
Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników, np. poważne zanieczyszczenie środowiska, długotrwały stres, wszechobecna chemia, która również znajduje się w naszym pożywieniu. Żywność jest obecnie produkowana na masową skalę, dlatego w podstawowych produktach spożywczych, jakimi są warzywa i owoce, brakuje witamin i mikroelementów. Za to pełno w nich pestycydów,środków owadobójczych i grzybobójczych, a co gorsza są modyfikowane genetycznie.
Mięso i nabiał zawierają mnóstwo hormonów wzrostu i antybiotyków podawanych zwierzętom, aby szybko tuczyły się i nie chorowały, bo przecież producent nie może ponieść strat.
A przecież mówi się, że jesteśmy tym co spożywamy i jest w tym 100% racji!
Dlatego powstała ta strona, aby szukać innych rozwiązań i przedstawiać Wam alternatywne sposoby na zachowanie zdrowia przez jak najdłuższy okres czasu.
Jesteśmy bowiem częścią natury i uważamy, że to co naturalne daje nam zdrowie, witalność i odporność.

Sor­tuj według Data
  • Data
herbata z konopi
12 lip­ca 2016

Herbaty z konopi czyli czas na relaks 🙂

Sam zadbaj o swo­je zdro­wie, , , , ,

Kie­dy czujesz,ze jesteś zmę­czo­ny pra­cą i zestre­so­wa­ny z powo­du gonią­cych ter­mi­nów, albo narze­ka­ją­cych klien­tów, albo gdy ogól­nie czu­jesz się źle i masz już powo­li wszyst­kie­go dość, to pozwól sobie na relaks z…

naturalny chlorofil duolife
31 stycz­nia 2017

Czy wiesz,że płynny chlorofil usuwa z organizmu toksyny i metale ciężkie?

Sam zadbaj o swo­je zdro­wie, , , , ,

Płyn­ny chlo­ro­fil ma dzia­ła­nie rege­ne­ru­ją­ce, wpły­wa na odno­wę komó­rek, nisz­czy wol­ne rod­ni­ki i pobu­dza wytwa­rza­nie wita­min A, E i K. Chlo­ro­fil ma dzia­ła­nie oczysz­cza­ją­ce (wspie­ra pro­ces oczysz­cza­nia…

prostik duolife
20 mar­ca 2017

Zachowaj zdrowe stawy i mięśnie dzięki innowacyjnemu suplementowi ProStik DuoLife

Sam zadbaj o swo­je zdro­wie, , , , ,

Jeśli odczu­wa­sz ból kolan lub krę­go­słu­pa, cza­sem masz trud­no­ści z roz­ru­sza­niem nóg, to jest to znak, że nale­ży wspo­móc sta­wy. Pro­duk­tem, któ­ry może przy­nieść Ci pomoc i popra­wić funk­cjo­no­wa­nie jest zio­ło­wy…

naturalny kolagen do picia
8 kwiet­nia 2017

Polecam Collagen DuoLife, czyli naturalny kolagen do picia

Sam zadbaj o swo­je zdro­wie, , , , ,

Kola­gen jest naj­waż­niej­szym biał­kiem w orga­ni­zmie, dla­te­go wybra­łem natu­ral­ny kola­gen do picia o dużej przy­swa­jal­no­ści, na któ­rą wpły­wa zawar­tość wita­mi­ny C z ace­ro­li. Kola­gen, to naj­waż­niej­sze biał­ko w naszy­ch orga­ni­zma­ch,…

prodeacid duolife
25 kwiet­nia 2017

DuoLife ProDeacid, to naturalny suplement na odkwaszenie organizmu

Sam zadbaj o swo­je zdro­wie, , , ,

Pro­De­acid DuoLi­fe, to ide­al­ny pre­pa­rat dla osób, któ­re zaczy­na­ją swo­ja przy­go­dę z suple­men­ta­cją, ponie­waż naj­pierw nale­ży oczy­ścić orga­nizm z tok­syn i meta­li cięż­kich, aby kolej­ne suple­men­ty mogły lepiej się…

naturalny kolagen do picia
5 lute­go 2018

Najlepszy kolagen do picia, to Collagen DuoLife

Sam zadbaj o swo­je zdro­wie, , , , , ,

Col­la­gen DuoLi­fe, to moim zda­niem, naj­lep­szy aktu­al­nie kola­gen na ryn­ku. Ten pro­dukt miał swo­ją pre­mie­rę w grud­niu 2016r. i od tego cza­su uzy­skał spo­ro wyróż­nień w bran­ży. W przy­pad­ku kola­ge­nu bar­dzo waż­ne…

Loading…