Ziołowe pasty do zębów bez fluoru

Na tej stro­nie mamy przy­jem­ność zapre­zen­to­wać zio­ło­we pasty do zębów bez flu­oru, któ­re powsta­ły na bazie natu­ral­nych wycią­gów. Wszyst­kie pro­po­no­wa­ne tu pro­duk­ty nie zawie­ra­ją cukrów, sztucz­nych wypeł­nia­czy oraz szko­dli­we­go flu­oru, dzię­ki cze­mu są cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne dla zdro­wia. Jed­no­cze­śnie dzię­ki zawar­tym w sobie skład­ni­kom pro­duk­ty te są nie­zwy­kle sku­tecz­ne. Pasty do zębów bez flu­oru przy regu­lar­nym sto­so­wa­niu bowiem wzmac­nia­ją, wybie­la­ją i dobrze chro­nią zęby.

W naszej ofer­cie posia­da­my sze­ro­ki wybór natu­ral­nych, zio­ło­wych past do zębów. Wśród nich znaj­du­ją się wer­sje z ole­jem konop­nym, któ­re pole­ca­na są szcze­gól­nie przy para­don­to­zie oraz pro­ble­mach z upo­rczy­wą próch­ni­cą. Pro­po­nu­je­my rów­nież wyro­by pro­du­cen­ta Dabur z alo­esem, bazy­lią i goź­dzi­kiem. Dla osób, któ­rym zale­ży na bia­łym odcie­niu zębów pole­ca­my zaś wariant wybie­la­ją­cy z mio­dłą indyj­ską.

Sor­tuj według 
  • Data
  • Cena
  • Ilość na sta­nie